Лекции по Икономика

10.2. Особености на отчетния процес, свързан с лихвените задължения и плащания в рамките на падежния срок

Съществуват 2 основни ва¬рианта на тази операция: извършвана от една страна от самото АД или от друга - поверена на дружествения агент-регистратор (довереник по облиг. заем).
Особени сч. проблеми по начисл. и изплащане на лихвите не могат да бъдат откроени в случай, че облиг. договор по заема се счита за сключен преди обявената в него първа лихвена дата или на самата дата. Ако в първия случай приемем, че подписката по облиг. заем е приключила на 01.01.2005 г. и това е първата дата за лихвено плащане, сч. система ще отрази възникването на задължението по облигационния заем и начисляването на лихвите по следния начин. Приемаме, че емисията е по номинална ст/ст, лихвата се начислява веднъж за целия отчетен период и лихвените плащания са 2 пъти годишно - на 01.01 и на 01.07 всяка година.
1. За формиране на облиг. дълг и покриване ст/стния обем на емисията:
Д-т 509-2 Набирателна сметка по облигационни заеми 100 000
- анал.с/ка „Емисия №.../... год. "
К-т 153 Дългови инструменти
- анал.с/ка „Емисия №.../...год. "
2. За начисляване годишния размер на дължимите лихви:
Д-т 621 Разходи за лихви 4 000
К-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми 4000 (100 000лв.х4%)
3. На 01.07.2005 г. ще се погаси задължението на дружеството по начислените лихви за първите 6 месеца и ще се изплати дъл¬жимата сума:
Д-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми
К-т гр. 50 Парични средства
4. На втората платежна дата - 01.01.2006 г. ще бъде изплатен и остатъкът от дължимите за отчетната година лихви, като бъде съставена отново горната статия със същата сума.
Когато облигациите са емитирани (продадени) между 2 лихвени дати: В англоезичните страни: Натрупаните между датата на облигационната емисия и първата обявена платежна дата лихви се заплащат авансово от инвеститора, заедно с цената на обли-гацията. На следващата падежна дата инвеститорът ще получи обратно авансово платените на емисионната дата лихви, плюс начислените за периода между емисионната дата и датата на второто лихвено плащане. Като разход за лихви ще се признае обаче само дължимата и изплатена лихва за периода от емисионната дата до втората платежна дата.
В случай, че дружеството получава разрешение за емисията си на 01.01.2005 г., но на практика окончателно я реализира на 01.05.2005 г., т.е. това е датата, на която операцията по облигационния заем се счита за приключила: В този случай акционерното дружество ще трябва да изчисли натрупаните за първите 4 месеца (от 01.01. до 01.05.2005 г.) лихви и да ги прибави към продажната цена на своите облигации Счет. записване на 01.05.2005 г. би имало следния вид:
Д-т 509-2 Набирателна сметка по облиг. заеми
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
К-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год."
К-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми - с 1/3 от лихвите
- анал. с/ка Авансово събрани лихви по облиг. заем №.../...год.
На втората падежна дата (01.07.2005 г.) емитентьт ще изплати дължимите за периода от датата на приключване на емисията до втората платежна дата лихви, като приспадне от лихвения разход авансово събраните за първите 4 месеца лихви и ги върне на облигационерите, придобили това свое качество към емисионната дата
Д-т 621 Разходи за лихви 667- с 1/6
Д-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми с 1/3 от лихвите
- анал.с/ка Авансово събрани лихви по облиг. заем №.../... год.
К-т гр. 50 Парични средства - с 1/2 от лихвите
Когато дружеството използва за емисията инвестиционна банка-довереник:
1. За начисляване на дължимите за първите 6 месеца (респ.година) лихви от емитента:
Д-т 621 Разходи за лихви
К-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми
2. Сумата на дължимата лихва се превежда по специална сметка на довереника, от която последният ще изплаща лихвите на притежателите на регистрирани при него облигации:
Д-т 509-3 Специална сметка за доверителни операции по облиг. заем
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год." К-т 503 Разплащ. сметка в лева
3. Когато довереникът уведоми дружеството, че притежателите на облигации са получили своите лихви на съответните платежни дати:
Д-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми
К-т 509-3 Специална сметка за доверителни операции по облиг. заем
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
4. При положение, че някой от облигационерите не представи своя купон за плащане или чекът, изпратен на регистриран поимене; I облигационер не достигне своя адресат, довереникът съобщава това на дружеството, като депонира лихвите му в създадена за тази цел сметка. В същото време сумата на неизплатените лихви ще остане като дебитно салдо по сметката на довереника и като кредитно по разчетната с-ка 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми.