Лекции по Икономика

10.3. Счетоводни трактовки при избора на вариант (метод) за погасяване на облигационен заем

Процедурите, свързани с погасяване на облиг. заем от страна на дружеството тр. да бъдат разгледани на 2 нива - от една страна, нормалното погасяване на облиг. заем на самата падежна дата и от друга - мотивите на фин.-управленския екип за вземане на решение за предсрочно погасяване на облиг. заем, както и счет. особености, произтичащи от това.
Съгласно USGААР дебиторът може да счита, че дългът му е погасен при следните обстоятелства:
а) Дебиторът плаща на кредитора, с което се освобождава от задълженията си по емитирания дългов финансов инструмент. Плащането може да включва и обратното придобиване (изку¬пуване) на облигациите в обръщение, търгувани на регулиран дългов пазар;
б) Дебиторът по законов път се освобождава от задължението си или дългът му се опрощава;
в) Дебиторът блокира парични средства или други съществени безрискови и достатъчно добре делими свои активи на доверително управление, чиято цел е да служат за погасяване на лихвите и главницата по дълга и е налице възможност от дебитора да бъдат изисквани бъдещи плащания, свързани с този дълг.

10.3.1. Погасяване на облигац. заем на падежа.
Счет. процедури:
а) за начисл. на лихвата за последния платежен период и отписване на последната неамортизирана част от емисионната разлика (Приемаме, че е възприет ефективно-лихвения метод за признаване на емисионните разлики и облигациите се отчитат по амортизирана ст/ст):
- ако погасеният облиг. заем първоначално е бил емитиран с отстъпка:
Д-т 621 Разходи за лихви
К-т 192 Сконто от фин. инструм
К-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми
- ако погасеният облиг. заем първоначално е бил емитиран с премия:
Д-т 621 Разходи за лихви
Д-т 191 Премии, произтичащи от фин. инструменти
К-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми
б) За изплащане на дължимата лихва и главницата по дълга:
Д-т 153 Дългови инструменти - с номиналната стойност на дълга
Д-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми – с лихвата
К-т гр.50 Парични средства
За целите на погасяване дълга на емитента на падежа (а понякога и за обслужване на текущите лихвени плащания) в облиг. договор може да бъде заложена клауза, пред¬виждаща създаването на специален фонд (резерв), средствата по който се акумулират през целия срок на облиг. заем. Сумите по този погасителен фонд се депозират по специална сметка в банката-довереник.
Имайки предвид предназнач. на погасителния фонд, можем да изчислим годишния размер на депозитните вноски по => начин:
Годишна депозитна вноска = Падежна (номинална) стойност на облигациите / Бъдеща ст/ст на лихвения анюитет от 1 лев
От своя страна, бъдещата стойност на лихвените анюитети, преведена от настоящето към бъдещето (падежната дата) се определя по следната формула: Fvn = [R * ((1+I)n – 1)] / i , където:
Fvn- бъдеща стойност на анюитетното лихвено плащане
R - анюитетно плащане, което се натрупва
i - норма на доход, очаквана от реинвестирането на средствата по фонда
n - брой на отчетните периоди до падежа
Целта, преследвана с реинвестирането на средствата на фонда е по управляваната специална сметка да се поддържа авоар в ликвидна форма, достатъчен да покрива текущите лихвени плаща¬ния на съответните лихвени дати и формирането на паралелен портфейл от инвестиции структуриран както следва:
• Оборотен портфейл, състоящ се основно от 2 типа инструменти:
- бързоликвидни акции, котирани на активен капиталов пазар с нисък риск и от сравнително висок клас;
- краткосрочни ДЦК с падеж, покриващ времето между 2 лихвени плащания;
• Гаранционен портфейл, обезпечаващ изплащането на основната сума по дълга на падежа (главницата) и състоящ се от дългосрочни фин. инструменти със сравнително по-голяма степен на риск и висока доходност.
Счетоводни записвания:
а) За внасяне на съответната депозитна вноска:
Д-т 509-4 Парични средства на погасителен фонд по облиг. заем
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
К-т 503 Разплащателна с-ка в лв
б) За заделяне (формиране) на балансовия източник за погасяване на облиг. заем:
Д-т 122 Неразпределена печалба респ. с/ка 111 Общи резерви или
с/ка 119 Други резерви
К-т 503 Разплащ. сметка в лева
в) За покупката на ценни книжа при доверителното управление на средствата по фонда:
Д-т гр.22 Дългосрочни фин.активи
респ. гр. 51 Краткоср.фин.активи
К-т 509-4 Парични средства на погасителен фонд по облиг. заем
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
г) За получения доход от инвестираните в ценни книжа средства по погасителния фонд:
Д-т 509-4 Парични средства на погасителен фонд по облиг. заем
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год."
К-т гр. 72 Финансови приходи
д) Периодично към 31 декември на съответната година тр. да се състави допълваща статия /б/ в размер на годишния доход от реинвестициите, увеличил авоара по специалната банкова сметка.
е) Самите ценни книжа могат да бъдат продавани и полученият от продажбата капиталов доход след като премине през сметката на фонда отново може да се инвестира в нови ценни книжа;
ж) На падежната дата (или малко преди нея) всички ценни книжа, в които са инвестирани средствата по фонда трябва да се продадат, а постъпленията от продажбата ще бъдат разделени на 2 части: една част от тях ще се използва за погасяване номинал¬ната ст/ст на облиг. дълг, евентуалният остатък от парични средства ще бъде преведен обратно по разплащ.
или друга банкова сметка, а балансовият източник на погасителния фонд следва да бъде трансфериран обратно към източника, от който периодично е бил формиран фонда.

10.3.2. Погасяване на облиг. заем преди падежа
Предсрочното(ранното)погасяване на дълга е всяко едно действие на емитента, насочено към изплащане задължението на последния преди предвидената падежна дата на облиг.заем. Основни правила:
а) Не се счита за предсрочно (ранно) погасяване на дълг преди падежа погасяване чрез размяна на дълговите финансови инстру¬менти срещу инструменти на собствения капитал на емитента, когато съответният финансов инструмент съдържа клауза за конвертиране, заложена още при първоначалната емисия;
б) Разликата между цената на обратното придобиване на дълговия инструмент и неговата чиста преносна стойност (аморти¬зираната, балансовата стойност) следва да се признае като текуща печалба или загуба в отчета за дохода през периода, през който е извършено погасяването, изчистена от съответния корпоративен данък;
в) Печалбите или загубите от предсрочното погасяване на дълга могат да бъдат третирани като резултат от обичайната дейност или като извънредно перо, но не могат да бъдат разсрочвани за бъдещи периоди.

10.3.2.1. Изкуп. на собствени облиг. и рефин.на дружеството с нова дългова емисия
Този основен начин на предсрочно погасяване на 1 облиг. заем е свързан главно с решението за преструк¬туриране на дълга и последващо рефинансиране с нови дългови (или капиталови) финансови инструменти с по-ниска стойност за дружеството. Самото изкупуване на облигациите може да се извърши по два начина:
а)Когато облиг.договор предвижда клауза, даваща възможност на дружеството на опр. дата или в опр. период и на опр. цена да изкупи своите облигации. Обичайно цената на обратното изкупуване е по-висока от номин. ст/ст и при нейното определяне се изхожда от потенциалните пазарни цени на облигацията към датата на изкупуването. В този смисъл цената на обратно изкупуване съдържа премия над текущата пазарна цена, която е с намаляваща стъпка до падежа, когато тази привилегия на практика ще бъде анулирана;
б) Ако облигациите на дружеството не са от клас, който подлежи на обратно изкупуване по силата на облиг. договор, за да погаси предсрочно облиг. си заем, емитентът следва да се яви на регулиран капиталов пазар чрез инвестиционен посредник или банка-довереник в ролята си на обикновен инвеститор.
Във връзка с обратното изкупуване на облигации могат да бъдат откроени няколко водещи мотива:
1. Когато емитентът прецени, че разликата м/у текущата пазарна цена на облигациите и тяхната номиналната стойност е по-ниска от размера на лихвите, които би платило дружеството през остатъчния срок до падежа;
2.За да ограничи свободния пазарен достъп на трети лица до тях;
3. В случай, че дружеството реши да преструктурира дълговата си капиталова стр/ра и впоследствие да се рефинансира с друг капиталов или дългов финансов инструмент с по-ниска за него капиталова ст/ст.
Счетоводни статии:
1. За заприходяване на обратно изкупените собствени облигации по тяхната покупна стойност:
Д-т 514 Изкупени собствени облигации
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
К-т гр. 50 Парични средства
2. За отчитане на разходите по обратното изкупуване на придобития пакет:
Д-т 514 Изкуп. собств. облиг.
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
К-т 503 Разплащ. с-ка в лв
3. За отписване на неамортиз. част от отстъпката:
Д-т 623 Разходи по операции с фин. активи и инструменти
или с/ка 629 Други фин. разходи
К-т 192 Сконто от финансови инструменти
4. За отписване на непризнатата част от първоначалните емисионни разходи:
Д-т 623 Разходи по операции с фин. активи и инструменти
или с/ка 629 Други фин. разходи
К-т 652 Фин. разходи за бъдещи периоди
респ. 109 Сконто от фин. инструменти
- анал. с/ка "Разходи по емисия на облигации № /...год. "
5. За съхранение на събраните дългови сертификати като документи под особена отчетност до тяхното унищожение:
Д-т 965 Дългови сертификати под особена отчетност
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
К-т 990 Обща пасивна задбалансова кореспондираща сметка
6. За унищожаване на дълговите сертификати и погасяване на главницата по дълга:
Д-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
К-т 514 Изкупени собствени облигации
- анал. с/ка „Емисия №.../.... год."
К-т 723 Приходи от операции с фин. активи и инструменти
За отписване на задбалансово водените облигации следва да се състави обратна на статия 5.
7. Установяване на фин. резултат от операцията по изкупуване на облигациите и предсрочното погасяване на дълга:
а) приключване на разходните сметки:
Д-т 123 Печалби и загуби от текущата година
К-т 623 Разходи по операции с фин. активи и инструменти
или с/ка 629 Други фин. разходи
б) приключване на приходната сметка:
Д-т 723 Приходи от операции с фин. активи и инструменти
К-т 123 Печалби и загуби от текущата година

10.3.2.2. Фин.-сч. трактовка на конверсията на облигации в акции като начин за погасяване на облиг. заем
Особености, на конвертируемите облигации:
а) Лихвената ставка е по-ниска от тази, която емитентът е определил за неконвертируемите облигации;
б) По правило първоначално установената в облиг. договор цена, по която ще се извърши размяната е по-висока от пазарната цена на акциите към момента на операцията;
в) Често емитентът прибавя към конверсната клауза в договора и опция за обратно изкупуване на своите обикновени акции, които ще предостави срещу облигации;
г) Купувачът на такива облигации обикновено плаща премия над конверсната цена;
д) Като финансово-отчетен обект конвертируемите облигации имат по-малък разводняващ ефект върху показателя "чиста печалба на една обикновена акция" в сравне¬ние с обикновените акции.
Когато се емитират конвертируеми облигации в облигационния договор задължително се определя коефицента на конвер¬тиране спрямо обикновените акции, срещу които една облигация може да се обмени.От него може да бъде изведена и цената, по която ще се извърши конверсията:
Цена на конвертиране = Номин. ст/ст на конвертируемите облигации / Брой на получените обикновени акции
Тази цена също е фиксирана твърдо в договора, но на практика се различава от другите три оценки на конвертируемите облигации, които финансовата и счетоводна теория познава:
а) Инвестиционната стойност е оценката на конвертируемата облигация, ако последната не съдържаше конверсии привилегия, но притежаваше всички останали черти на дългоп инструмент със същата степен на риск и качество. Математически изчислена, тя е равна на настоящата стойност на периодичните лихвени плащания, плюс настоящата стойност на главницата на облигацията;
б) Конверсната стойност на облигацията най-общо може да бъде определена чрез умножаване броя на обикновените акции, получени в резултат на размяната и пазарната цена на една обикновена акция в момента на операцията. Разликата между конверсната цена на облигацията и нейната действителна пазарна цена ще бъде онази конверсионна премия, която инвеститорът ще заплати за полученото право на конвертиране;
в) Връзката между горепосочените оценки на конвертируемите облигации в чист вид изпъква в пазарната цена на конвер¬тируемата облигация.
Съществуват противоречиви виждания относно въпроса дали конвертируемите дългови ценни книжа трябва да се третират от емитента само като източници на привлечен капитал или част от постъпленията, получени от облигационната емисия да се признае като собствено-капиталова съставка. Според МСС конвер¬тируемата облигация е сложен (съставен) финансов инструмент, който съдържа елемент както на пасив, така и на собствен капитал.
На практика могат да бъдат използвани следните методи за присвояване на балансовата ст/ст на елементите пасив и собствен капитал:
а) Присвояване стойност на по-трудния за оценяване компонент (по правило това е капиталовия инструмент), равна на остатъка след приспадането на стойността, която е определена отделно за по-лесно оценимия компонент от стойността на инструмента като цяло;
б) Оценяване на компонентите пасив и собствен капитал поотделно и до необходимата степен пропорционалното им коригиране, така че сборът от компонентите да е равен на стойността на инструмента като цяло.
3 основни подхода за погасяване на облиг. заем чрез конверсия:
а) Изкупуване на собствени акции и тяхната замяна срещу конвертируеми облигации.
б) Използване на акции, представляващи част от съкровищен пакет;
в) Дружеството да организира нова емисия на допълнителни акции, които да раздаде на своите облигационери.
Счетоводни записвания:
1. Сч. записвания, направени на емисионната дата:
а) За отразяване постъпленията от емисията и формиране дълга на емитента, включващ и капиталовия компонент на облигациите:
Д-т 509-2 Набирателна сметка по облигационни заеми
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
Д-т 192 Сконто от фин. инструменти
К-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год."
б) За отделяне на капиталовия компонент на конвертируемите облигации и първонач. признаване на дълга по номинална ст/ст:
Д-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка „Емисия №.../...год. "
К-т 105 Премии, свързани с капитал
или с/ка 115 Резерви от емисия на акции
- ан. с/ка Капиталов компонент на конвертируеми облигации-опция за конвертиране
2. За отразяване на начислените лихви за съответните лихвени периоди и систематичното амортизиране на отстъпката за сметка на сч. лихвен разход:
Д-т 621 Разходи за лихви
К-т 192 Сконто от фин. инструм
К-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми
3. За отписване на последната неамортизираната част от отстъпката, останала непризната поради предсрочното погасяване на дълга преди падежа:
Д-т 623 Разходи по операции с фин. активи и инструменти
или с-ка 629 Други фин. разходи
К-т 192 Сконто от финансови инструменти
4) За отписване номиналната стойност на дълга, заменен срещу акции от съкровищния пакет:
Д-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
Д-т 623 Разходи по операции с фин. активи и инструменти
или с-ка 629 Други фин. разходи
К-т 512 Изкупени собствени акции
5) Превръщане на облигационерите в акционери на дружеството:
- Ако раздадените на облигационерите обикновени акции са поименни, е необходимо след тяхното вписване в книгата на акционерите емитентът да отрази промяната на информацията по водените към сметка 101 Основен капитал аналитични сметки за новите акционери;
- След като опцията за конвертиране на облигациите в акции вече е упражнена и конверсната характеристика на облигациите следва да се отпише:
Д-т 105 Премии, свързани с капитал
или 115 Резерви от емисия на акции
- ан. с/ка Капиталов компонент на конвертируеми облигации-опция за конвертиране
К-т 105 Премии, свързани с капитал или с/ка 115 Резерви от емисия на акции
- анал. с/ка Премии от емисия на капиталови инструменти, Емисия №.../...год.
В случай, че до падежната дата облигационерите не упражнят правото си на конвертиране дългът на емитента ще бъде обслужен нормално, за което следва да се съставят стандартните счетоводни статии, свързани с обичайното погасяване на облигационния заем (вж.10.3.1). Тъй като след изтичане на конверсния срок опцията за конвертиране е анулирана поради нейното неупражняване и при този вариант е необходимо да се състави счетоводната статия, посочена по-горе за промяна характера на информацията по съответните аналитични сметки. Това се обяснява с факта, че отказвайки се от правото си за конвертиране, облига¬ционерите на практика се отказват от капитал, който "подаряват" на дружеството чрез носената от техните облигации конверсна привилегия, неупражнена до падежа на облигациите.
За разлика от Международните счетоводни стандарти, US GААР разглеждат ситуации, при които след емитирането на конвертируемите облигации могат да бъдат променени отделни условия на конвертирането. Използването на "подсладители" цели стимулиране на облигационерите да вземат решение за по-бързото упражняване на правото си за конвертиране, което от своя страна е свързано с намаляване на разходите за лихви или оптимизиране на съотношението "дълг / собствен капитал" в счетоводството на емитента.

10.3.3. Счетоводна трактовка на затрудненото или невъз¬можното погасяване на дълга
В резултат на променени икономически условни, може да се окаже, че дружеството не е в състояние или е затруднено да обслужва своя облиг. заем, което практически е свързано с периодичните лихвени плащания и погасяването на главницата на падежа, а при наличието на клауза за погасителен фонд - и с периодичните депозитни вноски по него.
Така, в зависимост от степента, в която дружеството-длъжник е изпаднало във фин. затруднение можем да говорим за 2 ситуации - невъзможност за погасяване на облиг.заем (главницата) на падежа или затруднено погасяване на дълга и изплащане на дължимите лихви.
Американският Съвет за финансово-счетоводни стандарти (FASВ) дефинира затрудненото погасяване на дълга и текущото изплащане на лихвите като "...ситуация, при която кредиторът по икономически или законови причини свързва дебиторските финан¬сови затруднения с обещание за отстъпка спрямо дебитора, основаваща се на споразумение между двете страни. Когато последното не се постигне, реструктурирането на дълга се третира като принудително погасяване на облигационния заем преди падежа".
Когато дружеството изпадне в ситуация, свързана с затруднения за нормалното погасяване на задълженията по облиг. заем или с потенциалната опасност от невъзможност да обслужва корпоративния дълг, той би могъл да избере 4 основни после¬дователни стъпки като изход от тази ситуация:
а) Фин.-управленският екип на дружеството тр. да убеди общото събрание на облигационерите в необходимостта от изменение на условията по облиг. заем, залегнали в договора (намаление на лихвения процент, опрощаване на непла¬тените лихви и др.).
Съществен критерий при избора на счетоводна трактовка в случай на реструктуриране на дълга е степента на изменение на условията по него. Съгласно МСС когато заемателят и заемодателят по един дълг разменят инструменти със значително различаващи се условия е налице погасяване на стария дълг, като операцията води до отписване на стария финансов инструмент и признаването на нов дългов инструмент. По смисъла на стандарта "значителни изменения в условията" на съществуващ дългов инструмент са налице, ако дисконтираната настояща стойност на паричните потоци при условията на новия дълг е с поне 10 % по-голяма или по-малка от дисконтираната настояща стойност на остатъка от парични потоци по стария дългов инструмент.
В случай, че разликата между дисконтираните парични потоци по стария дълг и преизчислените такива при новите дългови условия е по-малка от 10 %, тази разлика се отсрочва и амортизира на систематична база до падежа на емисията. Всички съпътстващи разходи или емисионни разлики по така модифицирания дълг се отразяват като корекция на балансовата сума на финансовия пасив и също се амортизират систематично в рамките на остатъчния срок на модифицирания заем.
Счет. записвания във връзка с реструктурирането на дълга:
- За намаляване падежната стойност на облигациите:
Д-т 153 Дългови инструменти- анал. с/ка „Емисия №.../...год. "
К-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка "Реструктуриран дълг, емисия №.../....год."
К-т 723 Приходи по операции с фин. активи и инструменти или
с/ка 729 Други фин. приходи
- За начисляване на дължимите лихви, изчислени при новите лихвени условия:
Д-т 621 Разходи за лихви
К-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми – със съответния %)
- За отписване на последната неамортизирана част от отстъпката, непризната към момента на реструктуриране:
Д-т 623 Разходи по операции с фин.активи и инструменти
или с/ка 629 Други фин.разходи
К-т 192 Сконто от финансови инструменти
- За отписване на непризнатата част от първоначалните разходи по реструктурираната емисия:
Д-т 623 Разходи по операции с фин. активи и инструменти
или с/ка 629 Други фин. разходи
К-т 652 Фин. разходи за бъдещи периоди
респ. с/ка 109 Сконто от фин. инструменти
- анал. с/ка "Разходи по емисия на облигации № /'...год. "
На падежната дата емитентът следва да признае разсроченият приход като текущ:
Д-т 752 Финансови приходи за бъдещи периоди
К-т 723 Приходи по операции с фин. активи и инструменти
респ. с/ка 729 Други фин. приходи
б) В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от управленския екип схема за реструктуриране на дълга чрез промяна на договорните условия, трябва да бъдат намерени алтернативни финансови източници със същата или по малка капиталова ст/ст за дружеството.
Като алтернативен вариант може да се третира използването на общите резерви на дружеството, но само в рамките на допълнително формираните над размера на законния резерв. В случай, че дружеството има свободна кредитна линия то би могло изцяло да рефинансира облигационния си дълг или да я използва само за изплащане на текущите лихвени задължения. Правилото, което стриктно трябва да следва дружеството в този случай е: заместването на облиг. дълг трябва да стане с дългосрочен банков заем, а покриването на текущите задължения по лихвите - с краткосрочен.
в) Когато дружеството не успее да реструктурира дълга чрез изменение на облиг. договор или да използва алтернативни капиталови източници за преодоляване на фин. затруднение, за да избегне крайната мярка - удовлетворяване исковете на облигационерите чрез продажба на обезпечението по дълга, то би могло да предложи в замяна на задължението по изплащането на главницата свои обикновени акции. При нарушената ликвидност и платежоспособност на дружеството тези акции не мотат да бъдат закупени на капиталовия пазар, а осигурени по един от следните възможни начини:
- Раздаване на акции, по-рано придобити от дружеството и резервирани за разни цели (планове за акционерно участие на персонала, плащания към доставчици, за целите на стопански комбинации и т.н.);
- Нова емисия акции, която е предназначена за раздаване на облигационерите в замяна на тяхното вземане от дружеството.
г) Изчерпвайки всички горепосочени възможности, дружеството-кредитор ще бъде принудено да удовлетвори иска на своите облигационери спрямо главницата на облиг. дълг- продажба на онова имущество, което е обещано като гаранция при сключ¬ването на облигационния договор.
Принудителното изпълнение на процедурата по погасяването на дьлга обикновено се извършва от гарантиращата банка по реда на частичната ликвидация спрямо заложеното или ипотекирано при нея имущество или от специално назначени ликвидатори по дълга. Във всички случаи, обаче, активите, приети като обезпечение ще бьдат продадени по пазарни цени към момента на ликвидирането на дълга, а натрупаните по специално определена от ликвидаторите сметка парични постъпления ще бъдат използвани за удовлет¬воряване иска на облигационерите.
Ако дружеството-длъжник прецени, че е възможно да удовлетвори исковете на своите кредитори чрез прехвърлянето на непарични финансови активи (акции и други чужди капиталови финансови инструменти), основният сч. въпрос при тази операция е изборът на оценъчна база, която да бъде приета за целите на размяната.
Вариант 1. За оценъчна база в разменната операция се приема номиналната стойност на двата типа финансови инструменти.
Счетоводните записвания:
1. За погасяване на главницата:
Д-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка „Емисия №..../... год."
Д-т 623 Разходи по операции с фин. активи и инструменти
или с/ка 629 Други фин. разходи
К-т 511 Фин. инструменти, държани за търгуване
2. За погасяване на лихвените задължения:
Д-т 495-2 Разчети за лихви по облигационни заеми
Д-т 623 Разходи по операции с фин. активи и инструменти
или с/ка 629 Други фин. разходи
К-т511 Фин.инструменти,държани за търгуване
Вариант 2: За оценъчна база в разменната операция се приема балансовата (отчетната) ст/ст на двата типа фин. инструменти.
Сч. записване за погасяването на дълга е както следва:
Д-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка „Емисия №..../....год."
Д-т 495-2 Разчети за лихви по облиг. заеми
К-т 511 Фин. инструменти, държани за търгуване
Вариант 3: За оценъчна база в разменната операция се приема справедливата стойност на двата типа фин. инструменти. Доколкото облигациите след падежа и при затрудненото положение на длъжника едва ли имат представителна пазарна стойност е разумно при определяне на оценъчната база на размяната да се изходи само от справедливата стойност на акциите.
Сч. записвания:
1. За погасяване на главницата чрез замяна на акции срещу облигации на емитента:
Д-т 153 Дългови инструменти
- анал. с/ка „Емисия №..../.... год. "
К-т 511 Финансови инструменти, държани за търгуване
К-т 723 Приходи от операции с фин. активи и инструменти
или с/ка 729 Други фин. приходи
2. За погасяване на лихвените задължения:
Д-т 496 Разчети за лихви
К-т 511 Финансови инструменти, държани за търгуване
К-т 723 Приходи от операции с фин. активи и инструменти
или с/ка 729 Други фин.приходи