Лекции по Икономика

11. Влияние на счетоводната политика върху печалбата за разпределение

Относно някои сфери на влияние на счетоводнаш политика върху печалбата за разпределение
финансово-счетоводният екип влияние върху приключването на отчетната година, като самото въздействие може да бъде разгледано в две главни насоки:
а) Финансовите резултати от отчетния период да бъдат представени тенденциозно по-високи или по-ниски, отколкото са били в действителност;
б) Да се окаже влияние върху балансовата структура и по този начин имущественото състояние на дружеството да бъде пред¬ ставено в по-благоприятна или неблаг. светлина, отколкото е в действителност.
Мотиви: съображенията относно фазата на икономическия цикъл, в която намира националната икономика и конкретното влияние на този цикъл върху финансовото състояние и просперитет на отчетната единица.
Като естествена защита срещу прекомерното данъчно облагане би довела дружеството до стремеж към скриване на част оч реализираната печалба и въздържане от публично афиширане на доходоностна сила, която в резултат на данъчното облагане и и бъде накърнена, а оттук ще бъдат накърнени и интересите на акционерите.
Редица автори дефинират: хипотезата, че големите корпорации, работещи в силно конценч рирани отрасли, (монополисти) избират по консервативни счетоводни методи като елемент на счетоводната си политика в период на оживление и икономическа експанзия.
Самата концепция за данъчно планиране трябва да бъде разбирана като една гъвкава и ефективна система от методи за позитивно косвено въздействие върху величината на дружествените финансови показатели и като механизъм за осигуряване на вътрешни данъчно необлагаеми инвестиционни и капиталови източници за самофинансиране. Стратегията на данъчното планиране ще бъде свързана с управление на ефекта от промяната на отделните елементи на счетоводната политика върху дружествената печалба и с мини¬мизиране на данъчния ефект.
Възможно е обаче дружеството да желае да оповести пред обществеността една фиктивно нарастнала капиталова мощ и доходоностна сила чрез тенденциозно положително представяне на финансовото си резултати и имуществено състояние.
целите на една тенденциозно провеждана счетоводна политика:
а) Оказване на целенасочено влияние върху поведението на акционерите и всички трети лица, свързани с дейността на дружеството-кредитори, доставчици, клиенти, държавни органи чрез предоставяне на съзнателно манипулирана информация в съответ¬ствие с техните изисквания и очаквания;
б) Стремеж към осигуряване на перманентен дивидентен поток при запазена ликвидност, доходност и субстанция на дружествения патримониум.
в) Възможно най-благоприятно разпределение между отчетните периоди на данъчното натоварване, а в определени случаи и минимизиране на поставените в зависимост от приходите данъци през планирания времеви период.
Счетоводната политика на отчетната единица обаче има определени граници на които биха премахнали едно неправилно впечатление, в които акцио¬нерното дружество би могло да манипулира своите финансови ре¬зултати:
а) Безапелационните изисквания на данъчното законодателство по повод преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели също могат да поставят в ограничителни рамки процеса на данъчно планиране и избора на подходяща за тази цел счетоводна политика;
б) Изискването за постоянство в счетоводната политика
в) Изискването за оповестяване на допълнителна информации и разяснения в приложението към финансовите отчети
г) Използването на свободни пространства за корекция на финансовите резултати и имущественото състояние често води до протичащи в обратна посока процеси и ефекти през следващите
години. Надценяването на приходи през един отчетен период по правило ще бъде свързвано с подценяването им през друг
д) промени в счетоводното поведение и политика обикновено се тълкува негативно от потребителите на финансовите отчети. При нормални пазарни условия кредиторите на акционерните дружества биха ценили много по-високо равномерно отчетения във времето финансов резултат, защото резките колебания в печалбата, дори и когато те са в посока на увеличение се отразяват негативно върху показателите за флуктуация, които всяка банка-кредитор би след¬вало да изчислява, а самата флуктуация отново ще се тълкува като несигурност на дружеството и липса на гаранция за стабилен просперитет.
основни направления за целенасочено управлявано въздействие:
А. Решения, свързани с дилемата "актив или разход"
Едно неправилно решение за признаването на дадено перо за актив в баланса, вместо като разход в отчета за приходите и разхо¬дите (отчета за дохода) може да окаже съществено въздействие както върху структурния състав на дружествения патримониум така и върху достоверността на оповестения в отчета финансов резултат. Подобно решение ще доведе до надценени печалби и надценени в следващите баланси активи.
печалбата през следващия отчетен период ще се окаже надценена поради липсата на разходи за амортизация, а определени балансови активи ще продължат да бъдат подценени със сумата, с която този признат в отчета разход е трябвало да бъде капитализиран през предходния отчетен период.
проблематиката е свързана с трактовката на т.н. "капиталови разходи" за разлика от онези разходи, които са за сметка на печалбата през текущия отчетен период
Б. Решения относно избора на оценка па активи и пасиви-съществено отношение към величината на отчетената балансова печалба.
Всяко надценяване на активи и подценяване на пасиви в баланса обикновено води до фиктивни печалби,
Оповестяването на фиктивни печалби ще доведе до неизбежно високи данъчни облагания на основата на декларираната облагаема печалба.
принципът на предпазливостта ограничава създаването на фиктивни печалби, като не допускат оценяването на активи в баланса по оценка, по висока от цената на придобиване.
Надценяването на дълготраен актив чрез формираната му ценп на придобиване, включваща и голяма част от непреките разходи, би довела до пропорционално надценяваме на отчетената за перио да печалба. принцип на предпазливостта би изисквал разходите, капитализирани в себестойността на актив, придобит по стопански начин да не надвишават онази сума, която дружеството би платило за покупката на сходен актив.
Отразяването на балансовото перо "Вземания" с по-голяма от действителната величина, в резултат на неизписване на несъбираемите и безнадеждни вземания би до¬вело до адекватна промяна в посока на увеличение на счетоводната печалба със сумата на несъбираемото вземане, което е трябвало да бъде изписано.
Едно преждевременно отписано задължение би подценило пасивите на дружеството за сметка на надценена счето¬водна печалба.
Оценъчната счетоводна политика би могла да бъде насочена и към създава¬нето на скрити резерви, възникващи в резултат на:
Подценяване на активи и надценяваме на пасиви.
Прилагането на ускорени методи за амортизация и бързото амортизиране на дълготрайни активи.
Цялостното стойностно изхабяване на даден дълготраен актив още в началото на неговия полезен живот ще даде възможност на дружеството да оповести притежаването на актив с нулева остатъчна стойност, който, обаче в случай на продажба би могъл
да донесе на продавача значителни постъпления.
- "Нереализирани печалби" от притежаване на активи, когато цената им на придобиване се окаже по-ниска в резултат на инфлационното влияние от потенциалните им пазарни цени.
В. Решения, свързани с избор между алтернативни амор¬тизационни методи и методи за изписване на материални запаси
Повишените амортизационни квоти през първите години ще рефлектират и върху стойностната оценка на дълготрайните активи, отразена в баланса, която след като е по-ниска от действи¬телната стойност на актива през всеки следващ отчетен период ще доведе до подценяване на дълготрайното имуществено перо и до скрити резерви.
В рамките на законовите ограничения всяка една промяна от линеен към метод на ускорена амортизация ще се отрази не само върху счетоводната печалба на дружеството, но и върху поведе¬нието на инвеститорите на пазара. Западни и японски автори формулират хипотезата, че капиталовият пазар интерпретира величината на печалбите след оповестяване на счетоводната промяна и капитализира данъчните изгоди от нея в пазарните цени на акциите към момента на корекцията.
Г. Решения, свързани с признаването на приходи
Оповестяването на даден приход в отчета преди постъпването на сумата, обаче крие потенциална опастност от едно разминаване на акта на деклариране на годишните дивиденти и акта на генериране на реалните парични потоци. В случая дружеството ще бъде изправено пред опастността да разпредели във вид на дивиденти чиста печалба, срещу която няма необ¬ходимите финансови средства в ликвидна форма.