Лекции по Икономика

12. Основни модели за разпределение на печалбата при акционерните дружества

всяко акционерно дружество ще формира собствен разпределителен подход спрямо чистата печалба, който най-общо трябва да включва изработването на определена схема, по която печалбата ще бъде разпределяна като резерви и фондове, диви¬денти и възнаграждения на членовете на дружествените управи¬телни органи (тантиеми).
Два основни принципни подхода за разпределе¬ние на печалбата си:
а) Дивидентният фонд за разпределение да се формира като остатъчна величина след покриване на загубата от минали години за сметка на законния резерв
б) приоритет в разпреде¬лителната схема отново ще има покриването на загубата от минали години и формирането на задължителния законов резерв, но дивидентният фонд ще бъде формиран преди отделянето на суми от печалбата за други резерви и за тантиеми. Последните ще бъдат предвидени (респ. изплатени) само, ако за тях остане неразпределена печалба
Величините на крайните показатели-коефицент на изплаща¬не и коефицент на задържане на печалбата са идентични. Избраният начин на разпределение не оказва влияние върху техните стойности и след като общият дивидентен фонд остава постоянен и при трите варианта, основните трансфери се извършват под формата на вътрешно преразпределение в рамките на задържана-та печалба-между неразпределения печалбов остатък и резервите.