Лекции по Икономика

10. Анализ на разходите за дистрибуция

За извършването на дистрибуционната дейност се извършват разходи свързани със запасите от продукция; за материали; за транспорт; за промоция; за наеми; за съхранение и складиране; разходи от загуби и липси; за информация и за комуникации; за събиране и обработване на поръчките; за външни услуги; за заплати и осигуровки; за амортизация; отчетна стойност на продадените стоки и др.
Класификация на разходите:
Според участието на разходите в калкулирането на себестойността на продуктите, те биват преки и косвени. Преките разходи се отнасят директно към определен продукт, посредник, обект, дистрибуционен процес и др. Косвените разходи не могат да бъдат отнесени по конкретни обекти.
Друга класификация според характера на изменение разделя разходите на постоянни и променливи. Постоянните разходи в дистрибуцията включват разходите за амортизация, наеми, за управление и др. Променливите разходи се формират от транспортните разходи, разходите за складиране и съхранение, разходите за дообработка на продуктите и др. разходи, чиято стойност зависи от обемите на реализация.
Според възможността за оразмеряване на разходите по дистрибуцията те се разделят на стандартизирани и нестандартизирани. Стандартизираните разходи се основават на определени норми и към тях се причисляват разходите за транспорт, за съхранение и др. Към нестандартизираните разходи спадат разходите за наеми, за реклами, за консултантски услуги и др.

Според И.Личев и колектив разходите за реализация са непроизводствени разходи и “обхващат паричните средства, които се изразходват за доставка на стоките до техните потребители”. Авторите отнасят към тях разходи за заплати и социални осигуровки; транспортните разходи; разходи за дообработка, сортировка, опаковане, съхранение на стоките; разходи за горива и енергия; за загуби от фири, амбалаж, липси; наеми; амортизация; поддръжка и текущ ремонт и др.
Ф.Тодоров предлага функционално подразделяне на разходите по реализация на продуктите:
- разходи за дистрибуция /за закупуване на продуктите/
- разходи за контакт с клиентите
- разходи за промоциране на продуктите
- разходи за събиране и обработка на продуктите
- разходи за загуби и липси
- разходи за транспортиране
- разходи за складиране
- разходи за съхранение
- разходи за окачествяване
- разходи за комуникация и др.

Анализът на разходите по дистрибуция се свързва директно с решенията по каналите с цел определяне каква част от тях се използва за обслужване на каналите. Основни показатели при анализа са:
- абсолютна сума на разходите по дистрибуция;
- структура на общите разходи;
- равнище на разходите / изчислява се в процент, като абсолютната сума на разходите по дистрибуция се отнесат към обема на приходите от продажби/ ;
- индекс на динамиката на разходите;
- индекси за изменението на цените и тяхното влияние върху равнището на разходите
- индекс на влиянието на изменението на оборота върху равнището на разходите за дистрибуция /изчислява се на база на информация за два периода/
Основни методи за анализ на разходите са регресионен анализ, корелационен анализ, дисперсионен анализ, клъстерен анализ, факторен анализ, анализ на критичната точка –ВЕР.
Структурата на разходите за дистрибуция за различните типове канали за реализация е различна и това се обяснява с различната дължина на канала, функциите и условията на бизнес средата.

Фактори, влияещи върху разходите за дистрибуция
Върху разходите за дистрибуция влияят множество фактори. Те се класифицират в две основни групи – вътрешни и външни за дистрибуционната система. Към вътрешните фактори се отнасят:
- обеми на дейностите по дистрибуция
- качество на дейностите по дистрибуция
- параметри на дистрибуционната система
- организация на дейностите по дистрибуция
- фирмени стандарти за разходите по дистрибуция
- фирмен контрол върху разходите и др.
Към външните фактори се причисляват тези, върху които фирмата няма пряко влияние и може по-скоро да ги регистрира, отколкото да регулира тяхното състояние. Такива са:
- правната регулация в областта на дистрибуцията
- правната регулация в областта на труда и социалната политика
- цените на основните суровини, материали и услуги, които са свързани с дистрибуцията на фирмените продукти
- сезонният компонент в търсенето и предлагането на продуктите
- ценовата чувствителност на потребителите
- комуникационната инфраструктура на пазара
- състоянието на отрасъла, в който фирмата оперира и др.