Лекции по Икономика

9. Дистрибуционни стратегии. Стратегии Pull и Push

1. Алтернативни стратегии според характера на пазарното покритие:
- Стратегия на изключителна дистрибуция. Реализира се чрез ограничен брой посредници, обособени по териториален признак и договорно обвързани с производителя. Използват се главно дистрибутори, като техните цели се обвързват с целите на производителя.
- Стратегия на селективна дистрибуция. Реализира се чрез ограничен брой посредници, които са обвързани с дистрибуционните цели на фирмата. В този модел се използва минимална складова и търговска площ на посредника
- Стратегия на интензивна дистрибуция. Реализира се чрез неограничен брой посредници на всяко ниво. Ценообразуването се основава на свободна конкуренция при максимално пазарно покритие. Недостатък е, че липсва контрол върху посредниците.
2.Стратегии според броя на каналите:
- Едноканалова стратегия. Реализира се чрез единствен единичен канал за реализация на фирмени продукти.
- Мултиканалова стратегия. При нея има конкурентни отношения между каналите. Има две основни стратегии – на конкуриране и на допълване. При стратегията на конкуриране се използват паралелно няколко канала за реализацията на един и същи продукт на един пазарен сегмент. При стратегията на допълване са използват няколко канала, но те обслужват няколко сегмента или имат различна структура, ако са в един сегмент.
3. Стратегии според поведението на производителя:
- Стратегия на пасивно адаптиране. Приемат се традиционните форми на дистрибуция.
- Стратегия на сътрудничество. Изразява се в изграждане на хоризонтални и вертикални маркетингови системи.
- Стратегия на доминиране. Производителя диктува условията на реализацията.
- Стратегия на свободно функциониране. Дава се относителна свобода при проектирането на маркетинговия микс на всяко ниво на канала.
4. Промоционални стратегии:
- Стратегия Pull на издърпване. Чрез промоция се създава търсене в крайния потребител, който създава търсене и издърпване на продукта по канала. Използва се при нов продукт, нова търговска марка и др.
- Стратегия Push на избутване. Всеки посредник създава търсене на по-ниско ниво по канала. Посредниците сами организират промоционалните дейности и поемат техните разходи.
- Комбинирана стратегия. Създава търсене както в крайния потребител, така и в посредниците. Стратегията е комбинация между двете горепосочени стратегии. Изисква мащабен бюджет и се реализира от големи компании.