Лекции по Икономика

11. Организация на дейностите по дистрибуция

Организирането на дейностите по дистрибуция не могат да се разглеждат самостоятелно от останалите маркетингови функции. Прилагат се няколко основни подхода на фирмено равнище:
1. Функционален / традиционен подход – Базира се на основни маркетингови функции, в това число и на дистрибуционните функции
2. Продуктов подход – Дейностите по дистрибуция се обвързват управленски със спецификата на продуктовия микс на фирмата и са продуктово профилирани
3. Пазарен подход - Дейностите по дистрибуция се обвързват управленски със спецификата на целевите пазари на фирмата и са пазарно профилирани
4. Каналово ориентиран подход – Дейностите по дистрибуция се организарат по канали за реализация
5. Комбиниран подход – Представлява комбинация от предходните структури. Характеризира се с матрични параметри

Организацията на дейностите по дистрибуция зависи от редица фактори – мащаб на дейността; тип на дистрибуционната система; тип на каналите; организационна структура на фирмата; специфика на бранша и др.
Организирането на дейностите по дистрибуция дава отражение върху количествените и качествените показатели, характеризиращи дистрибуционната система на фирмата. Първите са свързани с обема на нетните приходи от продажби, променливи и постоянни разходи, печалба, брой обработени поръчки и др. Вторите са свързани с качеството на комуникациите, обслужване и сервиз на целевите групи потребители и обуславят резултатите от количествените показатели.