Лекции по Икономика

12. Нетрадиционни маркетингови канали

1. Електронни маркетингови канали. Това е една нова възможност за продуктите да достигнат до потенциалните си потребители, която добива все по-широко приложение в практиката. При електронните маркетингови канали Internet осигурява достъп до продуктите за извършване на заявка, а купуването и осъществяването на транзакции се извършва чрез електронни средства. Предимствата в използването на електронните канали се изразява в достигане на продуктите до по-голям брой потребители без географски ограничения; постигане на по-добра сегментация на ревалентния пазар; по-висока скорост на обмена на информация; комуникиране с потребителите на по-ниска цена в сравнение с традиционните канали; осъществяване на непрекъснат обмен на информация поради отсъствие на времеви ограничения, т.е. каналите са без лимитирано работно време;ниски бариери за стартиране на електронен канал и др. Електронните канали имат и редица недостатъци, изразяващи се в проблеми с достъпността на голяма част от потребителите; проблеми със сигурността на участниците; проблеми в комуникациите и затруднения в разплащанията.
Електронните канали за реализация могат да бъдат едноканалови и мултиканалови. Едноканаловите се прилагат само при много тясна продуктова специализация и при ограничен мащаб на дейност на фирмата. Мултиканаловите структури се реализират чрез проектиране на два или повече канала за реализация на фирмените продукти. Електронните канали могат да се добавят към основните работещи каналови структури, т.е. да са допълващи. Също така могат да се развият като конкурентни на съществуващите традиционни канали.
Характеристики, които са и база за оценка, на електронните канали са скорост на обработка на транзакцията; входяща скорост на обмен на данни от и към търговския сървър; брой потребители; брой входни точки и препратки от други страници; каскадно свързване; организация и дизайн на портала; поддръжка на различни видове плащания.
2. Just- in- time. Тази технология е разработена и внедрена от японската автомобилна промишленост и получава широко приложение в световната практика. Изразява се в производство на продукта на базата на направените поръчки, като се произвежда това, което се търси и в количеството, което се търси. Положителни страни на са подържане на минимални запази с минимални разходи; осигуряване на ефикасна координация и високо качество в обслужването. Например фирма „Бенетон” работи с тази технология.
3. Телевизионен маркетингов канал. Телевизионния маркетинг се определя от Ф.Котлър и съавтори като “маркетинг на стоки и услуги, посредством рекламни телевизионни клипове, позволяващи обратна връзка”. Става все по-популярен в световен мащаб благодарение на глобализацията на телевизионните медиите. Телевизионния канал популяризира продукта сред голяма по численост и разнообразие аудитория; дава възможност за създаване на нови потребност; влияе пряко върху избора на търговска марка и времето на покупка.
4. Телефонен маркетингов канал. Той успешно се налага в практиката, но в България е с ограничен мащаб. Амбил и Швалбе го разграничават на активен и пасивен. При активния телефонен маркетинг фирмата целенасочено контактува с потенциалните потребители, за да предложи продуктите си. Пасивния маркетинг предполага системи, които клиентите и заинтересуваните лица могат да използват за осъществяване на връзка с фирмата, предлагаща продукта. За да се реализира пасивния телефонен маркетинг е необходимо да има изградена телефонна мрежа, ниска стойност на разговорите, един номер за информация и поръчки от цялата страна на стойност един импулс.Активния маркетинг се реализира по-трудна на практика.
5. Директен маркетингов канал /технология на личните продажби. Технологията се разглежда от Розенблум, който я дефинира като”метод на дистрибуция на потребителски стоки и услуги чрез личен контакт, лице в лице продавач – потребител, с локализация извън офиса на фирмата, най-често по домовете и на улицата”. Липсват стационарни търговски обекти и според формата на продажба се осъществяват пордажби по домовете, на улицата, на работното място и др. Недостатъци са липсата на сигурност в качеството на продукта;, често агресивното и досаждащо поведение на продавачите; правни ограничения по отношение мястото и характера на продажба.
6. Търговски автомати . Това е техника на търговията на дребно. Широко нарасна използването на търговски автомати главно за продажба на цигари, захарни изделия, топли и безалкохолни напитки. Елиминира се човешкия фактор в процеса на покупката. Има неограничено работно време, стандартизиран процес по време на обслужване и стандарт в качеството на продукта. Недостатък е липсата на касов бон, удостоверяващ за покупката и има невъзможност за рекламация.