Лекции по Икономика

10. Отчитане на разчетите

Разчетите се осъществяват от една страна м/у предприятието и от др. със съдружниците, бюджета, соц. осигуряване и др. соц. институции с банки, застрахователни институции,дебитори, кредитори, персонал. По своята иком. същност, разчетите се обособяват в 2 гр.: вземания и задължения. Според вида и статута на предприятието с който той има взиманията (разчети) биват: външни (доставчици, дебитори, кредитори); вътрешни (м/у предприятието и неговите поделения, м/у поделението в рамките на предприятието). По размера на вътр. отчети е важно взаимовръзката м/у сътружници и персонала.
Отчитане на разчетите със съдружниците- тези разчети се осъществяват ч/з
426-взем. по зап. дялови вноски
424-взем. от съоучастия
425-задъл. за съоучастия
426- отчита разчетите на търг. дружество със съдружниците. Взаимосвързаност възниква при учредяване на търг. дружество. Д е възникналото вземане от съдружниците,К при внасяне на записаните дялови или при отказ от участие. Салдото може да е само дебитно и показва ст/стния размерна записаните, но не винаги внесени дялове парични и имуществени. Анал. отчитане се води по отделни сътружници и размера за написаните от тях дялове.
1)При записване на дяловете
Д 426
К 1012
2)при постъпване на вноските
Д гр20,30,50
К 426
3)при трансф. от непоискани в поискани, но не внесени
Д 1012
К 1013
427- се отчитат вземанията на предприятието. От участието му в капиталите на др. предприятия под формата на дивиденти. С/ката е активна. Тя се Д с полагаща сума от дивиденти и се К при постъпване на сумата по с/ката на предприятието или при транс. на тезо девидент в съучастие. Салдото може да есамо дебитно и показва величината на вземанията от съучастия в края на точетния период. Анал. отч. се организира по тоделни съдружници с данни от начислените, преобразувани от съучастие дивиденти.
При получаване на уведомения в края на годината за получаване на дивидент
Д 424
К 722(п/ди от дялови участия)
при получаване на Е-мата по с/ка на предприятията
Дгр.50
К424
предприятието може да трансф. девидента в дялово участие
Д 221,222
К 424
425- се отч. разчетите на предпрятието с неговите съдружници по време на осъществяваната стоп. дейност. С/ката е пасивна. К е при начисляване на дивиденти в полза на съдружниците, а се Д при изплащане на дивидентите или тяхното капитализиране. Салдото може да е само кредитно и показва задъл. на предприятието към сътружниците за начислени но не платени дивиденти
Д 122
К 425
Когато изплатим този девидент
Д 425
К гр 50