Лекции по Икономика

11. Отчитане на разчетите с персонала за начислена и изплатена работна заплата

Под РЗ се разбира сумата на пар. средства предоставени на персонала в зависимост от кол. и кач. на вложения труд и постигнатия фин.к-л. Начислената РЗ е р/д за предприятието и се вкл. в състава на р/дите по иком. Елементи. В РЗ севкл. V-и възнаграждения и база на сключените трудови и граждански договори, освен това към нея севкл. Доплащанията опр. от кодекса на труда и др. нормативни документи свързани с този кодекс( непрекъснат трудов стаж;квалификация; работа по съвместителство. Освен посоените възнаграждения на персонала се изплащат и др. такива, които обаче не вкл.в състава на РЗ, като помощи свързани с почивките и курортното лечение на персонала, младите семейства, пострадалите при злопулука и др.сумите излпащани ни под формата на обещетения а от осигурителния, пенсиите на работещите пенсионери, стипендиите на задочно учащите и др. в края на V-ки месец в/у общата Е-ма на начислените РЗ се на числяват суми вполза на соц. осигуряване. От РЗ могат да се правят удръжки. Те биват 2 вида: задължителни и доброволни. Задъл. са данъка в/у общия доход(ДОД),данъци опред. със съответните закони, получени аванси с/у заплатите, запори с/У начети и др.доброволните се извършват само с писмено съгласие на съответното лице от персонола(влогове; погасителни вноски към взаимоспомагателната каса; застраховки и др). общият размер на горните удръжки не може да надвишава размера определен граж. процесуален кодекс. Осн. документ, с който се документира РЗ това е разчетно платежната ведомост. Тя се състий от 2 части. В първата се посочва освен РЗ , но и V-и видове доплащания т.е. определя се брутното възнаграждение на V-и член от персонала или сбора от тези възнаграждения опредя общата сума на тези възнаграждения. В втората се посочва V-и удръжки от РЗ и плащанията по нея. Документът се съставя в 1 екземпляр и се подписва от ръководителите на прдприятието. Освен този документ може да се води и книга за наложените запори. Депоненска карта въз основа на тях се изплащат депонираните възнаграждения при поискаване. Счет. отчитане следва да отрази 2-ва осн. момента, т.е. отразяване на РЗ като р/д на предприятието; отразяване на взиманията на персонала за вложения от тях труд. Разчетите се отчитат ч/з с/ка 421(персонал). В зависимост от инф. потребности на предприятието могат да се открият и подс/ки.
4211-работници и служители
4212-сътружници
4213-стипендианти
4214- персонал по възнаграждения за с/ка на осиг. Институции
4215- депонирани възнаграждения
С/ките се К с начислените трудови възнаграждения, а се Д с изплатените възнаграждения(авансово и окончателно).
За нач. на РЗ
Д 604
К 4211
За нач.РЗ за с/ка на нац. осигурителен институт 455(разчет със соц. осигуряване)
Д 4551
К 4211
за направените удръжки- 454-разчети за данъци в/у дохода на фЛ
Д 4211
К 454
за удръжки за раб. влог, спестявания
Д 4211
К 499( др. кредитори)
когато се правят лични застраховки
Д 4211
К 495( разчети по застраховането)
при др. удръжки-422- вземания по липси и начети
4211/442
неотчен служебен аванс
4211/422(подотч. лица )
за авансово изпращане
теглим парите от банката
501/503
изпращане 4211/501
Депонирани възнаграждения
теглим сумата от банката-501/503
неполучени в срок възнаграждения сл. да се депонират - 4211/ 4215
когато лицето иска да получи тези пари -503/501, 501/503
изплащане на сумите -4215/501.
По с/ка 604 се отразяват общата сума на възнаграждението
611
612
614/604
Отчитане на разчетите със застрах. Институции 495(разчети по застраховането). Анал. отчитане става по застрах.предприятия, видове застраховки и подзастрах. лица от персонала. Начислените за застрах. вноски от страна на предприятието се отчитат като р/д по с/ка 602. За начислените застрах. вноски
Д 602
К 495
отнасяне по направление
611/602
612/602
когато начисл. Застрах. вноски са с/ка на персонала и са доброволни
4211/495
получаване на суми от застраховки
гр50/ 495
изплащане нач. застраховки
495/503
когато застраховаме мат. Запаси
495/гр.30- при получено обещетение
начисляване на обещетение на застрахователя
495/гр30
499/гр30
при застраховане на МДА. При получаване на обещетение
495/гр20
241/гр20
ако не ни е призната цялата застрах.
495/гр.20
241/гр20
699/гр20