Лекции по Икономика

12. Отчитане на разчетите с бюджета

По смисъла на закона за ДДС предприятията могат да са данъчно регистр. Лица за извършените от тях облагаеми делаV от гл. т. на отчитането се уреждат 2 кръга от въпроси: изкквания към счет. книга и изисквания към счет. регистри. Те се използват при отч. на опеации и сделки породени от закона за ДДС. Отчитане на ДДС- в зависимот от статута ,които имат страните по сделката, както и от характера на самата сделка се издават 2 вида фактури- данъчни и опростени. Издател на дан. Фактура е изпълнител по сделката, като първия екземпляр задължително се дава на получателя по сделката. Опростената фактура се издава в сл. 3 случая: 1.)за документиране на освободените сделки м/у дан . рег. Лица
2.)за документиране на V сделки м/у нерегистрирани лица и регистрирани, независимо от това, кои от тях са изпълнители и кои са получатели
3.) при документиране на V сделки м/у нерегистрирани лица възможно е и издаване на след. документи:
 дебитно данъчно известие при промени увеличаване на ст/ста на сделката. В този сл. то има характер на допълнителна фактура.
 кредитно данъчно известие- при промени намаляване на ст/ста на сделката. То дава основание да се сторнира част от ст/ста на първо начално фактуриране на сделката.
 митническа декларация- при сделка за внос или износ
 товарителница- издава се от транспортното предприятие и придружава обекта на сделката когато по някаква причина не може да се издаде фактура
 протокол за безвъзмезна сделка
 протокол за бракуване на МДА
 протокол за бракуване на МЗ
Лицата регист. По ДДс трябва да водят 2 регистра: дневник за покупките и дневник за пробажбите
Счет. отч. на данъка: 453(разчети за ДДС) вкл. подс/ки:
4531- начислен данък за покупките
4532- начислен данък за продажбите
4538-данък за възтановяване
4539-данък за внасяне
4531- с/ката е активна тъй като се използва за отчитане на вземанията на предприятието от бюджета за вкл. в покупките-ДДС. Тя се Д при покупка на активи с право на дан. кредит, а се кредитира със сумата на дан. кредит, които подлежи на приспадане на начисления ДДС за продажбите. Ако е налице случай , в който данъка несе приспада той вкл. в състава на р/дите по икм. Елементи(609 с/ка), т.е. когато дан. кредит не е признат-609/4531. Тя се К ив случай когато предприятието е загубило правото на дан. кредит.
4532 - е пасивна , ч/з нея се отчитат задължения на регист. лица към бюжета по повод начисления ДДС за продажбите и в този случай с/ката се К. Тя се Д при прихващане на дан. кредит с/у задължението към бюджета за ДДС.
4538-е активна с/ка. Тя се дебитира при отчитане на дан. кредит като вземане от бюджета или прихващането му за с/ка на др. данъци. Тя се К при прихване за с/ка на др. данъци и задъл. на предприятията.
4539- е пасивна с/ка. Кредитира се с превишението на данъка за продажбите над дан. кредит, на които предприятието има право. А се Д при ванасяне на този данък в полза на бюджета. Задължително условие е въпросните под с/ки да се водят с чисти обороти.
Счет. отчитане
1.при доставка на МЗ
302
4531(нач. данък)
401,503,501
2.при продажба на мат. продукция, стоки(ст/ста на стоката +данъка)
411
701,702
4532 ( с данъка)
3.за прихващане на нач. ДДС при покупката от начисления ДДС за продажбите
4532/4531
4.при начисляване на ДДС за покупки, в случай, че не се признава данъчен кредит
609/4531
5.за отразяване превишението на дан. кредит за покупките над дан. кредит за продажбите, което превишение следва да се възтанови от бюджета
4538/4532
6.за отразяване на данъка за внасяне като превишение на начисления данък за продажбите над начисления данък за покупките.
4532/4539
7.за прихващането на данъка за възтановяване за с/ка на др. данъци и задължения на предприятието
452 ( разчети за данъка в/у печалбата)
459( др. разчети с бюджета) 4538
8.ако не ни се разреши прихващане и превеждане на дъл. суми
503/4538
9.когато внесем дължимата сума в полза на бюджета (във връзка с усл. 6)
4539/503
Отчитане на разчетите на данъка в/у печалбата(с/ка 452)
Този данък се изчислява в/у облагаемата печалба.. Тя се устянавява в отчета за п/дите и р/дите. Размера му се установява в дан. декларация по образец утвърден от мин. на финансите.
При начисляване на сумите
123/452
Отч. на разчетите на данъци в/у др. дългове на бюджета. Това са разчети, свързани с: отчисления от РЗ за данък по закона за облаг. доход на ФЛ(ЗОДФЛ);начисленият в/у средствата за РЗ за фонд ПК; начисляване и внасяне на местни данъци и такси.
Облагането се извършва по ред, методика и срокове, установени с въпрослия закон. Разчетите се отчитат с 454( разчети за данъци в/у доходи на ФЛ). Счет. записвания:
1. за нач. данък- 421/454
2. при внасяне- 454/ 503
3. при начисляване на нетрудови възнаграждения( аренда, наеми и др.)-602/499
4. ако удържаме авансово данък-499/454
5. при плащане на данък- 499/501
За ПКБ- начисленията се извършват въз основа на закона за закрила на безработицата и насърчаване назаетостта. Начисленията за фонд ПКБ които са с/ка на работодателя да се отч. по с/ка 605 (р/ди за соц. осиг. и надбавки). Разчетите с фонд ПКБ, комисия по заетостта към мин. на труда и соц. политика се отч. ч/з с/ка 455, но със спец. подс/ка. Отч. за фонда за с/ка на работещите се отч. ч/з с/ка4212.
1)при начисляване -605/455
2)в зависимост в коя деист. е вложен труда
611
612
605
3)когато е за с/ка на персонала-4211/455
Начисляване и внасяне на местни данъци и такси- тези задълж. са определенис закона за мест. данъци и такси. Местни данъци са:данък в/у недвиж. Имоти; данък в/у даренията; данък в/у превозните средства и др. местни такси са : за битови отпадъци; ползване на пазара; улични сергии; извършваните технически и админ. Услуги. Счет. отч. на разчетите с общините за мест. дан. и такси-451 (разчети с общините и V-и те се отчитат, като р/д за външни услуги.
Начисляване -602/451
Отч. на разчетите с нац. осиг. институт(НОИ)- е закон на държ.обществено осигуряване се създаде фонд обществено осигуряване. Управлението на фонда е възложено на НОИ, който отч. дейността си пред народното събрание. Предвидено е осигурителните и осигурените да внасят осигр. Вноски, които се определят в % към брутното трудово възнаграждение или осигурителния доход. Разчетите за соц. осиг. със с/ка 455 вкл. подс/ки
4551- разчети с обществено осигуряване
4552--/-/--//----/ с осигурителни организации в страната
4553-----///------------------------- в чужбина
4554- разчети за пенсии
4555- разчети за ПКБ
Отч. на разчетите с дебитори по рекламации- при неизпълнение на договорните задължения от страна на доставчика като доствка на мат. или стокис по- ниско качество;неспазване срока на доставката; доставка на стока в недоговорени количества и др. предприятито има право да отправирекламация към доставчика. За целта комисия изготвя документ нар. акт за различия при приемане на МЗ в 3 екзем. Единят остава при МОЛ, втория-в счетоводствототои третия- изпраща се на доставчика. Тези разчети се отчитат ч/з 441( вземания по рекламация)
възникване на вземане-441/401
при признаване и плащане на липсв. материали от доставчика- гр.50/441
при признаване и изпращане на липс.мат. от доставчик- 302,304/441
По някога се стига до съд. Изготвя се искова молба. Вземането по рекламации се трансформира в съдебно вземане (444)-444/441. V-и разноски по делото се отнасят към с/ка 444. Възможни са следните решения на съда: да удобрят иска; да неудобрят иска; частично да удобрят иска. При неудобрение на иска предприятието внася като извънреден разход по с/ка 691-691/444. При удобрение на иска вземането се трансформира в присъдено-445/444
Отч. на разчетите с подотчетните лица- отч. се ч/з с/ка 422. Д се с получените служебни аванси от касата на предприятието , въз основа на нарочна заповед на ръководителя, а се К при отчитане на съотв. р/д. Ако отпуснатия аванс е във връзка с проучване на конк. въпрос(квартирни и дневни пари, които се отразяват като р/д пос/ка 609) сл. за получения аванс-422/501
при отч. на р/дите от командировка- 609/422
ако лицето е получило суми за закупуване на МЗ . в този случай към отчета трябва да се приложи и складова разписка и фактура на доставчика от която се вижда че мат. са закупени и предадени в склада
302
4531
422
в случай, че остане не отч. служебен аванс-501/422
ако не е в състояние да отчете служебен аванс-4211/422
Отч. на липси- тези разчети се отчитат ч/з с/ка 442. Тук се отнасят липсите установени от инвентаризационни комисии и които липси са оформени ч/з съот. Документ( акт за инвентаризация). По с/ката се записват ст/ста на липсващите мат. ценности по тяхната справедлива ст/ст в случай, че тя е по-висока от отч. ст/ст , в противен случай се задължава с отч. ст/ст. Тези суми се увел. и с начисления ДДС за продажбите. С/ка има и коректи в това контраактивната рег. с/ка 443. По 443 се отчита разликата м/у продажната и отч. ст/ст на липсващия акт. След като начетеното лице внесе сумата по с/ка на предприятието, сумата по коректива се отразява като извънреден приход.