Лекции по Икономика

9. ДЦК

С/ка 515- ДЦК са документ нар. сертификат, в който посочената ном. ст/ст на съот. Ценна книга. Този документ се издава от мин. на финансите на цент. банка за продажба .БНБ провежда т.нар. аукуцион, на който се закупуват тези сертификати от търг. банки, които в последствие ги продават на предприятие и търг. лица.ДЦК са лихвени, имащи продажна цена на търг. банки и номин. ст/ст, която на датата на падежа се инкасира с начислената лихва. Ако се отчитат по номинала, то тогава:
Д 515
К 503- с изплатената сума на банката
К 725- лихвата
При настъпване на датата на падежа
Д 503
К 515
А по размера на лихвата, тя ще бъде текущ фин. п/д
Д 725
К 721-п/ди от лихва