Лекции по Икономика

8. Облигации

с/ка 513- аналитичното отч. се извършва с цел осигурявани данни;името на издателя, цената на придобиване, видове и бр. облигации, срока за погасяване ( падежа ). Записванията са като при кациите, само че е възможно да се конвертират облигации в акции.
Д 511
К 513
с/ка 514- с тях се намалява облигационния заем, след което те трябва да бъдат анулирани и унищожени. Аналич. Отч. се организира с цел получаване на инф. за номин. ст/ст, за вида и бр. на облигации, за цената на придобиване и срока на падежа
1)изкупуване на собст. облиг.
Д 514
К 503/ с цена на придобиване/
2)за анулиране на собст. облиг. с което ще се погаси облиг заем
Д 153
К 514
3)когато номин. ст/ст е по-голяма от цената на придобиване. Положителната разлика се отразява като премии.
Д 153
Д 514
К 108
4)когато номин. ст/ст е по-малка от цената на придобиване. Отрицателна разлика се отразява като отбива свързания с друж. к-л (109)
Д 513
Д 109
К 514
При обезценка в края на годината-623/513