Лекции по Икономика

7. Акции

Отчитане на акции (511)- отчитат закупените от фондовата борса, банки, търг. дружества акции с цел продажбата им на по- висока цена с оглед реализаре на Pr. Анал. отч. е с цел за получаване на инфор., за бр. и вид на акциите, за номин. им ст/ст и за издателя.
Пр. През м. април са закупени 1000 акции по 2 лв.
Д 511
К 503
1000бр. *2=2000лв.
На 30 април им е опред борсова цена 2.20 лв. Опр. надоценка на акциите.
Д 511
К 723
1000*0.20= 200
На 31 май борсовата цена на акциите е опр. на 1.90. Опр. подоценка
Д 623
К 511
1000* 0.30=300
продажба на тези акции
Д 503
К 511
1000*1.90
Изкупени собст. акции (512)- са емитирани от предприятието акции. Изкупуват се с цел да се регулира бр. и курса на акциите в обръщение, както и за пробажбата им на собст. персонал. Записванията са същите коато при 511 с/ка. Операции със собст. акции осъществяват акционерните дружества. Важно значение за организацията и счет. отчитане има два фактора:
-начините на учредявяне на акцион. Дружество, което да е едновременно или постепенно
-начините за продажба на акциите които могат да бъдаат: продажба на акции при учредяване на дружеството само с/у пар. вноски. При едновременното учредяване на дружеството могат да се извър. сл. счет. записвания:1) за отпечатаните, но все още не емитирани акции
Д 96
К 99
2) при продажба на акции- по номинал
Д гр 50
К 101
по по- висока цена
Д гр50
К 101
К 108 - положителна разлика
3) като се внася имущество с/у акции
Д гр 20,21,22,30
К 101
4) при емитиране на акции
Д 99
К 96
При постепенно учредяване на дружеството
1. Д 96
К 99
2. за отразяване на вземането от сътрудниците
Д 426
Д 101
1. съдружниците внасят к-ла под формата на акции
Д 20,30,50
К 426
2. отписване на сумите от зад балансовите с/ки
Д 99
К 96