Лекции по Икономика

6. Краткосрочни инвестиции

Те са ЦК( акции и облигации) имащи голяма ликвидност и представляват алтернативни форми вложение на пар. средства. Към крат. инвестиции спадат благородните метали и скъпоценни камъни. Крат. инвесиции се отличават от дългосрочните главно според своето предназначение т.е. докато кр. инвестиции са непрекъснато предмет на покупко продажба, то дългоср. инвест. предприятието няма намерение да продава в близко бъдеще. Крат. инвестиции са освен купените на фондовата борса акции и облигации имитирани от др. предприятия и институции, но и изкупени акции и облигации. Държавните ЦК се закупуват само от БНБ или търговските банки. Акциите и облигациите се преоценяват ежемесечно по борсовата им цена. Това обаче се извършва само в случайте когато тези ЦК са регистрирани по фон. борса и са борсово продаваеми в противен сл. такава преоценка не се извършва. V разлики от евентуалните под и надоценки се отчитат като фин. п/д( 623), а фин. р/д( 723). За целта законодателя е фиксирал в нац. сметкоплан сл. с/ки. Положителни в 723, а отриц. в 623. Инвест. се отчитат ч/з с/ки от гр.51 (крат. инвест.) вкл.:
511- акции
512- изкупени собствени акции
513- облигации
514- изкупени собствени облигации
515- ДЦК
516- благородни камъни и скъпоценни камъни