Лекции по Икономика

5. Отчитане на финансиранията

Получените безвъзмездно средства под формата на дарителство, спонсорство и др. за придобиване на активи или извършване на р/ди се отчитат ч/з с/ки вкл.:
131- финансиране за Д1
132- финансиране за тек. дейност
Те са пасивни. Ще се К при откриване на финансиране, а ще се Д при отразяване на п/да от финансирането с Е-мата на начислената амортизация на въведения в експлоатация актив.
131- се К с/д Д на с/ки от гр.20.
Пр. 1/ получено е финансиране в размер на 50000 лв. за закупуване на машина от дарител. Сумата е постъпила по разплащателна с/ка.2/машината е закупена ,за което ог разл. с/ка е изплатена Е-мата от 49000 лв.3/ неизразходваната Е е върната на дарителя.4/ машината е въведена в експлоатация. Начислена е амортизация за 1-ят месец от експлоатацията 200 лв.
1. Д 503 50000
К 131 50000
2. Д 204 49000
К 503 49000
3. Д 131 1000
К 503 1000
4. Д 603 200
К 241 200
5. Д гр 61 200
К 603 200
6. Д 131 200
К 705 200 / п/ди от финансиране/
Аналитичното отчитане има за цел да осигури инф. за източника и размера на средствата и целите за които тези парични средства се предоставят.

Отч. на пар. средства и краткоср. инвестиции
Пар. средства представляват краткотрайни активи в парични наличности или в парични еквиваленти. Пар. наличности са касовите наличности ибанковите депозити в лв. и във валута по разплащателни, депозитни и др.с/ки. Пар. средства в нац. и чуждестранна валута, които в края на раб. ден се намират в касата на предприятието се нар. касова наличност. Пар. еквиваленти са крат. и бързо ликвидни активи, които се превръщат лесно в пар. наличности./ депозити, чекове,полици/. Пар. средства във валута се оценяват по обменния курс на БНБ за деня или по курс на придобиване. В края на V месец наличната валута се преоценява по цент. курс на БНБ. Сл. трябва да се извърши подоценка на нал. валута и цената на придобиване на валутата. Тази разлика сл. да се отразява като фин. р/д или фин. п/д / подоценка или надоценка/. Използват се следните данни:
приходен касов ордер- той е нареждане до касиера да приеме дадена сума. Съставя се в един екземпляр. На лицата внесли суми се дава квитанция, която е част от общата бланка на приходния касов ордер.
Разходен касов ордер- е нареждане до касиера да приеме дадена сума.
Касова книга-ежедневно в касовата книга се описват приходните и разходните касови ордери за деня, за което се извежда и краиния остатък. Касовата книга се води под индиго като 2-я екземпляр представлява отчета за касиера , към който се прикрепят прих. и разх. касови ордери и се предават в счетоводството иа счет. оформяне. Счет. отчитане става ч/з 501и 502. Безкасовите плащания се извърщват ч/з разплащателна с/ка, която бива в лв. и във валута. Те се отчитат ч/з с/ки 503 и 504. Валутните разлики се отчитат като фин. р/ди 624 и фин.п/ди 724.
Пр. По валутната с/ка са постъпили 1000$ приведени от клиент. Цент. курс на банката е 1,80. Курса на $ при възникване на вземането е бил 1.85
Д 504 1800
1000$*1.80
Д 624 50
1000$*0.05
К 411 1850
1000$*1.85
Пр. Съгл. ПН от валутната с/ка са изпратени 2000$ ,представляващи задъл. към чужд доставчик. Отчетният курс на валутата при възникване на вземането е бил 2.10, а цент. курс в деня на плащането е 2.00
Д 401 4200
2000$*2.10
К 504 4000
2000$*2.00
К 724 200
2000$*0.10
Пр. Към 31 май 99 г. ЕТ “Илка “ има в експресбанк 10000$ с отч. ст/ст 1.80 за 1$. На посочената дата курса на цент. банка е бил 1.82. Трябва да се извър. надоценка
Д 504 200
К 724 200
Пр. Към 30 юни авоарите в банката са достигнали 20000$ с отч. ст/ ст
1.82 за 1$. Курса на БНБ е 1.79 към 30 юни
Д 624 600
К 504 600
20000*0.03
Пр. През месец септември ЕТ е получил крат. заем за 100000$ при отч. курс 1.78. Курса на БНБ е 1.77
Д 624 1000
К 1512 1000
100000$*0.01
Пр. През месец октомври ЕТ не е извършил погасителни вноски по получения заем. В края на месеца курса е снижен на 1.76
Д 1512 2000
К 724 2000
100000$*0.02
Пр. ЕТ има към 30 ноември вземания от продажби на стокина чуждестранна фирма за 60000$. Отч. ст/ст на валутата към посочената дата е 1.78. Курса към 30 ноември е 1.75.
Д 624 1800
К 411 1800
60000$*0.03
Депозираните пар. средства се отчитат ч/з с/ка 507/ предоставени депозити/. Такива средства се депозират от предприятията в банките за пазене ,управление, гарантиране на вземания и др.
Разплащателни операции- разплащанията с дебитори и кредитори се отч. ч/з 411, 401.
Раплащане в 2 форми:
1. ферментна- директен превод
2. незабавно инкасо, акцент
3. акредетив
4. плащане с чекове
1.Инициативата за плащане е в ръцете на платеца. Последният депозира в обслужващата го банка платежното нареждане въэ основа на което банката заделя необходимата сума от с/ката на платеца и я превежда по с/ката на доставчика.
Д 401
К 503
в счет. на дост. Ще се
Д 503
К 411
2.при тази форма инициативата за плащане е в ръцете на доставчика последния ще депозира в банката платежно искане въз основа на което банката изплаща сумата на платеца.3. При тази форма платеца нарежда на обслужващата го банка да открие акредитив при банката на доставчика и същата да изплаща сума на посл. съгл. определените в акредитева условия. Акредитива е не прехвърляем. Той се открива за определен срок като за същия се определя лимит под които не може да се плаща, но винаги въэ основа на фактура. Акредитива се закрива след изтичане на срока или предсрочно по нареждане на плащеца. Счет. отч. става ч/з 506 и 505.
При заделяне на средства(откриване на акредитив)
Д 505(акр. в лв.)
К 503
При доставка на мат.
Д 302
К 401
Д 401
К 505
ако останат неизползвани средсвата по акредитива той се закрива като Е се възтановява по разл. с/ка
Д 503
К 505
4.Използват се за плащане по безналичен начин. Те се издават в/у бланки от чекови книжки. чековете се издават на името на кредитора(доставчика и се предоставят на банката за инкасо. Изпол. 2 вида чекове:
-акцептирани
-чекове от лимитирани чекови книжки. Акцептираните се използват за плащане на еднократни стоки и услуги и се акцентира по молба на платеца. В тях се вазира името на лицето което ще получи чека. Акцеп. на чека става за пълната му сума . Лимитираната чекова книжка се издава от обслужващата банка въэ основа на молба подписана от собственика и гл. счетоводител. Счет. отч. със с/ка 508.
Преразделяне на средства по книжка
Д 508 Д 302 Д 401 Д 503
К 503 К 401 К 508 К 508