Лекции по Икономика

4. Отчитане на получените заеми

Те се отчита в гр.15 в раздел 1
151-получени краткосрочни заеми
152- получени дългосрочни заеми
153- облигационни заеми
159-др. заеми и дългове. В тях не се вкл. начислените лихви по заеми.
151-са заеми които се отпускат в срок от 1 година. Вкл. след. под с/ки:
1511-получени кр. заеми в левове
1512-поучени кр. заеми във валута
1513- просрочни краткоср. заеми в лева
1514-просрочни краткоср. заеми във валута
При отпускане на заеми той може да бъде предоставен на предприятието кредитополучател или пък управлението на заем да се извършва също от банката.
1. при получаване на кр. заем в левове
Д 503,501
К 1511
2. при получаване на кр. заем във валута
Д 504,502
К 1512
3. когато предприятието вземе заем за погасяване на задъл. към доставчиците
Д 401
К 1511
4. когато предприятието погасява заем влв.
Д 1511
К503
5. когато предприятието погасява заем във валута
Д 1512
К 504
6. когато погасявамедълга към банката отпуснала заема за с/ка на реализацията
Д 1511
К 411 /клиентите/
Лихвата е фин. разход за предприятието. Фин. разходи се отчитат със с/ки от гр.62.
621 -р/ди за лихви
С8ките от гр62 са операционни. Те се Д с V фин. р/ди, а се К при отнасянето на тези р/ди към с/ка 123/Pr и загуби от текущи год./ Ако предприятието има договор с банката и предприятието си удържа лихвата или увеличава заем сл.
Д 621
К 503,1511
Ако няма такъв договор възниква задъл. на предприятието към банката. 496-активно пасивна с/ка. Тя е пасивна за кредито получателя и ако за кредитодателя/ банката/ В този случай с начислената лихва ще се
Д 621 / р/ди за лихви/
К 496 / разчети по лихви/
при изплащане на кредита
Д 496
К 503
Когато предприятието не е в състояние да си обслужва кредита то банката го трансформирав просрочен в този случай
Д 1511 /в лв./
К 1513/ в лв./
Д 1512 /във валута/
К 1514/ във валута/
Ако предприятието не може да върне заема банката трансформира заема в наказателни лихви.
Д 1511
К 791
Аналитично отчитане не организира по отделни кредитодатели.