Лекции по Икономика

3. Счетоводно отичитане на резервен капитал (гр11)

Счет. отчитане на допъл. к-л /102/

Увеличаване на к-ла
1. формиране на к-ла
Д гр 50,30 и т.н.
К 102
2. увеличаване на доп. к-л за с/ка на резерви
Д гр 11 / някои с/ки/
К 102
3. увел. на 102 за с/ка на Pr
Д 122
К 102
Намаляване на доп. к-л
1. при връщането на допъл. вноски на собственика
Д 102
К гр 50
Не може да се върне ако е трансформиран в осн. к-л
2. в края на годината
Д 102
К 101
3. за покриване на загуби от мин. години е:
Д 102
К 121

Счетоводно отичитане на резервен капитал /гр11/
Тя вкл.след. с/ки:
111-общи резерви образуват се за с/ка или по др. ред определен с закон. Значението им е покриване на загуба, както и за допъл. размера на осн. и допъл. к-л.
Счет. записвания:
1. формиране на резерви за с/ка на печл.
Д 122
К 111
2. използване на резерви за увел. на осн. к-л
Д 111
К 101
3. използване на резерви за увел. на допъл. к-л
Д 111
К 102
4. при покриване на загуби
Д 111
К 121
112 -преоценъчни резерви. Ч/з нея се отчитат главно наличните резерви създадени от надоценка на ДМА или пък на дългосрочните инвестиции. Организацията на аналитичното отчитане към тази с/ка трябва да се осъществи така че да осигури инф. от една страна както за надоценка на ДМА така и надоценка на дългоср. инвестиции; задължително следва да се осигури инфор.и за конкреттите обекти
1121-надоценка на ДМА
1122- надоценка на дългоср. инвестиции
С/ка 112 се К при увел. на съответния резерв с/у Д гр 20 22. С/ка 112 се Д при намаляване на резерв т.е. К на гр 20,22.
113 -инвестиционни резерви -образуват се в инвестиц. дружества. С/ката се К при увел. на резерва от надоценка на дългоср. инвестиции с/у Д на с/ките 221,222,223. С/ка 113 се Д при намаляване на инвест. резерв, според нормативното му предназначение.
116-премиини резерви- те се образуват в следст. получени премии при емисията на акции 108/ 116.
117-допълнителни резерви - те се образуват и иползват по решение на собственика. Те се образуват за с/ка на Pr след нейното облагане с данък.