Лекции по Икономика

2. Счетоводно отчитане на основния (101) и допълнителния капитал (102)

Отчитането става ч/з с/ка 101 /осн. к-л- с/ката е пасивна. За да получим детайл. информ. за счет. отразяване на к-ла при изготвяне на индивидуалния сметкоплан на предприятието към с8ка 101 следва да се открият подсметки с четиризначен шифър:1011- осн. к-л непоискан;1012- осн. к-л поискан но не внесен; 1013-осн. к-л поискан и внесен. Аналитичното отчитане на с/ки се организираза да се получи инфор. за размера на дяловете наV-ки сътрудници; за увел. и намал. на дела;за върнатите дялове при напускане на съдружник; дивиденти изплащане на суми за дялове. При учредяване на търговското дружество V-ки съдружник обявява вида и размера на к-ла с които ще участва. Въз основа на тях се изготвя учредителния протокол на дружееството като данните в него трябва да получат счет. израз. ЗаV-и обявени вноски които все още не са постъпили се води с/ка за вземания от съдрудниците 426/вземани по законни делови вноски/
1. Д-т 426
К-т 1011
2. В рамките на 30 дн. срок се изисква внасяне на сумите ч/з изпращане на писма.
Д-т 1011
К-т 1012
3. Когато постъпи капитала под формата на А-ви в предприятието- вноските да са ДМА или ДНА, фин.ДА, МЗ.
4. За трансформиране на к-ла
Д-т1012
К-т1013
К-ла може да се внесе веднага с учредяване на дружеството, тогава отпада воденето на подс_ки /1011,1012,1013/ и с/ка 426. Осн. к-л на АД т.е. акционерния к-ла се формира при емисията на акции и се формира от тяхната номинална стойност, но само когато тя е по- висока от номиналната. Когато са по-висока стойност разликата м/у номиналната и продажната стойност ще се отразявят по К-т с/ка 108 / пасивна- премии свързани с дружествен к-л/
1. Продаване на номин. ст/ст
Д гр 50
К 101
2. Продажба с по-висока ст/ст
Д гр 50
К 101
К 108 разлика
Случай за увеличаване на осн. к-л
1. за с/ка на набрания допъл. к-л в дружествата
Д 102
К 101
2. за с/ка на набраните резерви в предприятиета, но не V резерви
Д гр 11 /някои видове/
К 101
3. за с/ка на печалбата от мин. Години
Д 122
К 101
Статията е възможна ако има плащане на данъка в/у печалбатаот предприятието .
Случаи за намаляване на осн. к-л
1. когато напусне съдружник
Д 101
К 50
2. изключение са ДА, които подлежат на амортизация
Д 241, 242
К гр 20
Д 101
К гр 20
3. когато предприятието покрива загуби от мин. год. за с/ка на к-л
Д 101
К 121 /загуби за мин. год./