Лекции по Икономика

1. Отчитане на капиталите

Обща характеристика на капитала.
Капитала представлява паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Съгласно общите разпоредби на националния счетоводен стандарт под актив се разбира всеки придобит и контролиран от предприятието ресурс, който води до бъдещи изгоди. Реалният актив е разликата между общата Е на всички активи и внесения капитал. Пасивите представляват задълженията на предприятието, произтичащи от минали събития, които задължения се погасяват или чрез внасяне на други активи или чрез възникване на нови задължения. Капитала представлява разликата между активите и пасивите.

Видове капитал.
Собствен капитал = собствени активи и собствени пасиви.
Привлеченият капитал е капитала, който временно се намира на разположение на предприятието и неговия размер е това част от имуществото, което е придобито чрез чужди средства.
Чуждият капитал участва в оборота на средствата под формата на задължения за придобитото чуждо имущество или е задължение към дадена финансова институция за временно отпуснати средства.

Собствения капитал се разделя на:
- основен;
- допълнителен/запасен/;
- резервен/резерви/;
- печалба/Pr/.

Основният капитал се формира при учедяване на предприятието. Той е относителнна величина и се регистрира в съда едновременно с регистриране на предприятието. Начините за образуване на основния капитал обуславят различията при счетоводното отразяване - съгласно Търговския закон при учредяване на ООД основния капитал не може да е по- малък от 5 000 000 лв. като дяловете на сътрудниците не могат да са по- малки от 10000 лв. При вписване в търговския регистър/съда/ трябва да бъде внесен най- малко 70%от к-ла като отделните сътрудници трябва да са си пратили не по- малко от 113 от дела. При АД осн. к-л се формира от емисията на акции.Когато Ад се създавачрез подписка осн. к-л не може не може да е по- малък от 100000000 лв. а когато е без подпис.-50000000 лв. За да се впише в търг. регистър в АД - да бъдат внесен най- малко 25% от осн. му к-л. Допъл. капитал се формира по решение на общо събрание на дружеството и се използва за разширяване на дейността му. Трансформира се в осн. к-л при нужда обикновено в края на годината. Допъл. к-л се набира от сътрудниците или чрез привличане на нови сътрудници. Резервен к-л позволява да се осъществява част от целевите ф-ми на осн. к-л в относителна независмост от общото иком. Състояние на предприятието и неговата финансова мощ. Резервите са строго целеви. Наличието на резерви е показателно за фин. обезпечаванена действия и рещения свър. с увелич. на осн. к-л ; увелч. на допъл. к-л; предприемане на застрахователни, предприемачески и др. видове рискове; подоценка на А-ви; покриване на загуби, соц. подпомагане и др. Някой от резервите се образуват по законодателен път, а др. по решение на ръководния орган на търг. дружество. Pr е осн. източник за формиране на осн. к-л на дружеството.