Лекции по Икономика

43. Анализ на ефективността.

проблемът за ефективността е актуален в съвременните условия и той трябва да бъде наблюдаван в отделните предприятия. Затова фирмите продължават да наблюдават, контролират и анализират ефективността на своята дейност най-вече чрез използването на два основни показателя за ефективност:
1) Ефективност на база разходи

2) Ефективност на база приходи

Икон. тълкувание на Ер е какви приходи от даден вид дейност се падат на единица разходи (единица разходи може да бъде 1лв или 100лв разходи).
Икон. тълкуване на Еп е какви разходи за дадена дейност се падат на единица приходи (на 1лв или 100лв приходи).
Анализът на ефективността за чисто практически нужди се извършва чрез тези два показателя. За извършването на анализа е необходимо да разполагаме с отчетни и планови (базисни) данни. Целта на анализа на ефективността е да се определи влиянието на факторите, имащи отношение към ефективността върху изменението на стойностите на ефективността през отчетния период в сравнение с базисния или в сравнение с предварително планираната ефективност.
Аналитичният инструментариум (методическите способи), с който се извършва анализа, е:
 използването на способа на сравнението на фазата на сравнителния анализ;
 използване на способа на верижните замествания на фазата на фактическия анализ.
Основният информационен източник на данни за извършване на анализа на ефективността е ОПР и счетоводната информация, съдържаща се в сметките за отчитане на приходите и разходите.
Анализ на ефективността на разходите
При извършването на анализа на ефективността на разходите първо определяме абсолютния размер на изменението на ефективността през отчетния период спрямо базисния период или спрямо планираната ефективност.

Това изменение на ефективността се дължи на настъпили изменения най-напред на разходите и приходите като цяло, а също и по отделни видове приходи и разходи.

Това налага диференцирано да се определи и количествено да се измери влиянието на настъпилите изменения в сумата на разходите и приходите. Тъй като става въпрос за ефективност на разходите, методиката на анализа изисква първо да се определи и измери влиянието на фактора разходи. За целта заместваме плановата стойност на разходите с фактическата стойност. Получаваме условен показател за ефективността и определяме влиянието на този фактор.

Аналогично измерваме влиянието на настъпилите изменения в сумата на приходите чрез заместване на тяхната базисна стойност с отчетната стойност.

След като определим диференцираното въздействие на двата фактора върху изменението на ефективността правим проверка на верността на аналитичната работа като използваме алгебричен сбор от влиянието на двата фактора:

Ако е необходимо слизаме на следващо равнище на анализа, на което определяме диференцираното въздействие на отделните групи приходи и разходи съгласно тяхното систематизиране в ОПР. В този случай показателят за ефективност придобива вида:

Влиянието на всеки един от факторите, съдържащи се във формулата се определя също чрез способа на верижното заместване.
Анализ на ефективността на приходите
Методиката е същата като при разходите. И тук най-напред определяме абсолютното изменение на ефективността на приходите през отчетния период спрямо базисния.

Определяме влиянието на фактора приходи чрез способа на верижното заместване.

Определяме влиянието на настъпилите изменения в сумата на разходите като цяло.

Извършваме проверка чрез алгебричен сбор от влиянието на факторите:

Ако е необходимо слизаме на следващото равнище на анализа чрез детайлизиране на показателя с цел определяне влиянието на отделните видове и групи приходи и разходи.

Чрез способа на верижното заместване извършваме последователно заместване във всеки от факторите и измерваме неговото количествено въздействие върху изменението на ЕП.