Лекции по Икономика

42. Анализ на рентабилността с частни (детайлизирани) показатели.

Тъй като обобщаващите показатели за рентабилност дават най-обща представа за нейното състояние е необходимо по-нататък да се установят причините за настъпилите изменения в рентабилността. За тази цел анализът се конкретизира посредством използването на частни показатели. Частните показатели се изчисляват на основата на обобщаващите интегрални показатели. По такъв начин се разработват факторни модели, чрез които се създава възможност за по-добра оценка на въздействието на по-широк кръг от фактори върху изменението на рентабилността.
А) Факторни модели за анализ на рентабилността на база активи
Моделите се разработват за няколко равнища на факторен анализ с различна степен на детайлизация на факторит. Винаги се изхожда от интегралния показател за рентабилност (на база активи в случая), като това изходно равнище се нарича нулево равнище на анализа.
(в %)
Факторният анализ на рентабилността на това и на следващите равнища може да се извърши упешно посредством използването на способа на верижните замествания. На това нулево равнище се определя влиянието само на двата основни фактора, а именно:
 настъпилите изменения в печалбата
 настъпилите изменения в сумата на активите като цяло
На следващото аналитично равнище, което се нарича първо, чрез анализа се получава възможност за оценка на влиянието на такива фактори като: сума на приходите и разходите като цяло и сума на ДА и КА също като цяло. За целта интегралният показател от изходното равнище се преобразува в детайлизирания модел от първо равнище:

Аналогично по-нататък се пристъпва към конкретизация на модела от първо равнище чрез детайлизация в модел от второ равнище. Така получаваме възможност да определим влиянието на основните приходи и разходи и на видовете активи върху изменението на рентабилността. За целта се използва следния модел:
Техниката на извършване на анализа е същата както за първо аналитично равнище – способа на верижните замествания.
Наследващо трето равнище на анализа се пристъпва към детайлизация и конкретизация на факторния модел по отношение на КА.
Б) Факторни модели за анализ на рентабилността на база разходи
В този случай подхода е същият както при анализа на рентабилността на база на активите. Изхожда се от интегралния показател за рентабилност на разходите на нулево равнище.

На първо равнище на анализа модела се преобразува по следния начин:

На второ равнище на анализа след детайлизация на модела от първо равнище се получава възможност за определяне влиянието на основните видове приходи и разходи съгласно ОПР.

В) Факторни модели за анализ на рентабилността на база приходи
Изходно равнище:
Първо равнище:
Второ равнище: Г) Факторни модели за анализ на рентабилността на база капитал