Лекции по Икономика

10. Фондове на Европейския съюз

Първи фонд: европейски и регоинален фонд за развитие 1975 г с развитие и възникване на идеята за регионална политика
Целта на ЕРФ е развитие на малки и средни предприятия и съпътстващата бизнес активност.
Към фонда има различни инициативи, , които се събират от централен фонд
В периода 2000 – 2006 г целите са 4
I цел: Развитието на изоставащите региони: региони, които имат БВП по – малък от 75% от средните в регионите от ЕС. Изоставащите региони се подопомагат от ЕРФР в ЕС
II цел: престуктуриращи се региони с индустр. отпадък
III цел: сктруктурна адаптация на селските региони
IV цел: развитие и структурно приспособавоне на слабо населени региони
V цел: /3 т 4/ 1993-1999
VI цел: намаляване на безработицата и подобряване на достъпа до работни места на социално слаби, подпомагане чрез обучение и създаване на равни възможности за мъже и жени
2007-2013 г: ще има 3 основни цели

Втори фонд: създаден 1958 г- европийски социален фонд цели борба с безработицата в рамките на ЕС и регионите му в в интеграцията на младото население, създаване на равни възможности на незаетите, преквалификация на работната ръка, подпомагане на жените за намиране на работа и различни форми на обз..
Трети фонд: 1958 г – Европейски фонд за насърчаване и развитие на селското стопанство. Разделен е на 2 подфонда
-Занимава се с пряко субсидиране на земеделието
-Цели подпомагане и развитие на селските региони, подпомага се от Европейския социален фонд и Европейски фонд за развитие.
-От този ЕФ гар. и насърчаване на СС произлиза нов през 1994 г за управление и насърчение на рибарството, 1994 – т. нар. кохезионен фонд – насочен е към 4 държави, които се намерат в най – слабастепен на развитие – Португалия, Испания, Ирландия, Гърция. Той цели намаляване на различията м/у регионите в рамките на ЕС и е насочен към подпомагане на проекти, свързани с опазване на природната среда и транспортната инфраструктура. Общият бюджет възлиза на 236 милиарда Е
Всеки от тези фондове има общностни инициативи, които са като микрофондове с насоченост за субсидиране.
„Интервек-3” – стимулира регионалното сътрудничество с бюджет 4,855 милиарда Е
„Урбан – 2” – цели устойчивото развитие на проблемни малки градове – 72.8 млнЕ
„.....дер+” – подпомагане на устойчивото развитие на селските региони – 5.46 милиарда Е
„Икуъл” – цели премахване на дискриминацията на етническа, полова и расова основа – 3,274 милиарда Е