Лекции по Икономика

9. Правно–административен аспект на програма САПАРД

а)хамонизиране на българското законодателство в областта на селското стопанство, ветиринарния и фитосанитарен контрол с това, действащи в страните на ЕС и подготовка за системно въвеждане и прилагане на механизмите на обща селскостопанска политика по сектори и отрасли и прод. груп.
б)привеждане на стуктурите в съответствие с членството в ЕС и с цел създаване на организационни възможности за ефективно въвеждане и прилагане на хармонично законодателство, както и възприемане и поемане на задължения за спазване на отговорности, свързани с пълноправното членство
в) създаване на организационна структура, която да осигури пълното използване на правните механизми са изграждане на сътрудничество в ЕС в общата рамка на партньорството при присъединяване
САПАРД е съкращение от Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони
Двете и основни цели са:
Развитие на ефективно земеделско производство и конкр. Хранително- преработвателен сектор чрез подобряване на пазарите и технологична инфраструктура, стратегическа и иновационна политика, насочена към достигане на съвременен стандарт
II. Устойчиво развитие на селските райони, с най – различни екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическата дейност и необходимата инфраструктура, което ще подобри условията на живот, ще увеличи възможностите за увеличаване на доходите и възможност за работа на хората в селските общини.
На базата на тези статегически цели са разработени 4 области на българското земеделие:
1.Подбор на условията на производство, преработка и маркетинг на земеделската продукция, горски и рибни проекти, развитие на екологосъобразно горско стопанство.
2.Интеграционно развитие на селските райони с цел съхраняване и развитие на техните икономики и ощности и спиране на процеса на обезлюдяване на тези райони
3. Инвестиции в човешки ресурси под формата на квалификация и обучение на заетите в производството и преработката на селскостопански, горски и рибни продукти
4.Технологична помощ
Посочените по – горе приоритети обуславят мерките за изпълнението с помощта на инвестиционни проекти, с които ще бъде конструктивна помощта на ЕС по линия на програма САПАРД.
Мерките са:
Мярка 1.1. Инвестиране в земеделски стопанства – тя включва подкр. на частни инвестиции, насочени към подобряване качеството на производство и технология на селското производство.
3 сектора – млекопроизводство и месопроизводство чрез: подбор на на породния състав:строителство иподобряване помещенията за отглеждане на животни и технологично оборудване с оглед подобряване хигиенните условия и повишаване качеството на продуктам за трайни насаждения; зелечуци; за етерично – маслени ката: за подолряване на водозахранването на ферми и за пречистване на отпадните води.
Мярка 1.2. Подобряване преработката и маркетинга на селскостопанските рибни продукти. От тази мярка се подпомагат частни инв. сектори вино, плодове и зеленчуци, мляко, месо, субпродукти, риба. Може да се кандидатират за рехабилитация на сгради и преработвателни предприятия чрез прилагане технологии за внедряване на нови проекти, пакетиране, охлаждане, замразяване, подобряване условията за съхраняване, изграждане система за управление на производството. Не се разрешава отпускане на средства за покупка на техника втора ръка.
Мярка 1.2.1. Изграждане на пазари на едро
Мярка 1.3. Развитие на стопански дейности, оказващи влияние в/у околната среда
Мярка 1.4. Лесовъдство, залесяване на зем. земи, инвестиране в горски стопанства
Мярка 1.5. Създаване на група от поизводства .....
Мярка 1.6. Управляване на водните ресурси, насочено е към разработване на проекти от общодържавно и регионално значение
Приоритетна област 2.
Мярка 2.1 разните интереси на ик.деиност. В нея се лансират приоритети с местно значение селски туризъм.Дървообработване подобрение на качеството
2.2 Обновяване и равитие на села .Опазване на селищната култура и традиции.
2.3 Развитие и подобрение на селищната инфраструктура – изграждане на 4 пътни трасета , ВИК и НЕК
Приоритетна област 3 – за развитие на човешките ресурси способни да развиват селските райони така ,че да се превърне в привлекателен център за местното население.
Приоритетна област 4 – към техн.област. Изграждане на самата агенция САПАРД, обучение и т.н.
Не могат да се закупуват машини на лизинг .
Набора на документи е много голям . Не се финансират лихви.
Някои необходими дейности :- актуално състояние;решение за региср. на ф-та , съда , дан.деклар. ; отчет на приходи и разходи ; баланс на фирмата ; сертификат за произход на машините ( от българска търговска промишлена палата); засраховки.