Лекции по Икономика

8. САПАРД - същност и цели

САПАРД започва да функционира 2000-2006 г. За нея ЕС заделя годишно 52 млн Е за 12-те държави в преход: Р. България, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Естония, Литва, Латвия, Унгария, Малта, Кипър.
За България финансирането е в размер на 52 млн Е за 2001 -2002 и 2003 г. Впоследствие е увеличена и в момента е 68 млн Е.
България е първата от 10-те страни кандидатки, която успява да отговорина изискванията на ЕС и от 2001 г. държавният фонд „Земеделие” получава акредитация като изпълнителна агенция по порграма САПАРД.
Изскванията за САПАРД са:
1.Да се изработи и представи национален план за развитие на земеделието и селските региони.
2.Да се сключи годишно споразумение между държавата и Европейската комисия
Мерките за влож. и особр. по прогр. САПАРД ..............включително изграждане на ефект. и конкур. аграрен сектор, който да отговаря на икономическите критерии за членство в ЕС, те да функционират в интензивен конкурентен натиск чрез прилагане на ик. и фунционална икономика.-
Уст. и развититие на земеделските и селските райони, съобр. с опазване на околната среда, чрез създаване на трайни селски общности възоснова на алтернативна дейност и диверсификация на икономическата дейност.
Правно – административен аспект вкл.