Лекции по Икономика

11. Природата на социалната отговорност

Социалната отговорност е понятие, което отразява качеството на отношенията между организацията (чрез ръководителите) и обществото. Трите ключови фигури в пазарната икономика са производителите; потребителите и държава.
Компонентите на социалната отговорност са тези нейни съставни елементи, които разкриват същността й:
- социално задължение
- социална реакция (отговор)
- социална активност (предвидливост, последвана от изпреварващи действия)
Социалното задължение е тази част от социалната отговорност,съгласно която организацията трябва да се отплаща по някакъв начин за това, че обществото й е предоставило възможност да развива бизнес и да печели.
Социалната реакция е тази част, съгласно която организацията, респ. ръководителите, се съобразяват със социалните норми, ценности и очаквания на обществото. Тя представлява съвкупност от доброволни, а не принудителни нагласи, решения и действия.
Социалната активност е тази част, съгласно която организацията има нагласа, взема решения и извършва действия, които изпреварват събитията.
Социална отговорност към потребителите – отразява се най-ярко чрез пазарната философия на организацията и чрез продукта, който произвежда. Социална отговорност и пазарни философии:
- производствена пазарна философия – потребителя купува това, което купуват другите (евтини и масови стоки)
- продуктова пазарна философия – потребителя купува само висококачествени стоки
- търговска пазарна философия
- маркетингова пазарна философия
- социално-етична пазарна философия – потребителите и обществото са основата на всички социално отговорни дейности
Социална отговорност към продукта – като социална отговорност на организацията да произвежда необходимото количество продукти, да спазва качествените му параметри, да гарантира сигурността и здравето на потребителя; да се съобразява със социалните норми, ценности и очаквания към продукта
Социална отговорност към персонала