Лекции по Икономика

12. Природата на етиката в управлението

Аристотел – “ethos” – “навик”, “нрав”, “характер”
Етичните стандарти включват две неща:
- морални норми – това са етичните стандарти, които изискват, забраняват, поощряват поведението
- етичните принципи – те са по-обобщени от нормите и се използват за оценка на индивидуалното поведение, на поведените на организации, институции и др.

Етични принципи в управлението – те са тази част от етичните стандарти, която служи за морално оправдание на мениджърите:
- принцип на утилитаризма – дадено действие е правилно от етична гледна точка, ако (и само) общата сума от приложените крайни резултати на това действие е по-голяма от сумата на общите резултати на всяко друго действие. Основан е от Джеръми Бентам
- принцип на формализма – принцип за правата на човека; моралните права на човека могат да бъдат негативни, позитивни или договорни права и задължения
- принцип на справедливостта – едно изискване за съответствие между деяние и възмездие, между право и задължение, между вложено и придобито

Модел на етично поведение – то изисква преди всичко ангажираността на всички ръководители и най-вече на висшите, да развиват механизмите за това управление, да провеждат обучение по етика, да създават специфични етични структурни единици. Те трябва да познават пътя за формиране на етичното поведение, да използват интерактивните връзки между факторите, формиращи това поведение.

Инструментариум:
- подбор на персонал
- етични кодекси
- обучение по етика
- затвърждаване на етичната култура
- корпоративна култура