Лекции по Икономика

12. Понятие за факторен анализ, видове и задачи.

икон. показател зависи от много и най-различни фактори. В този смисъл колкото по-детайлно се анализира и изследва влиянието на факторите върху величината и изменението на резултативния показател, толкова по-точни и прецизни са резултатите от анализа. Оттук възниква важния методологически проблем за изучаване и измерване влиянието на факторите върху изменението на икон. показатели.Под факторен анализ разбираме методиката за комплексно и системно изследване и измерване на влиянието на факторите върху величината и изменението на резултативните обобщаващи икон. показатели. В теорията и практиката най-често се използват следните видове факторен анализ:
-детерминиран и стохастически
-пряк (директен) и обратен
-едностепенен и многостепенен
-статичен и динамичен
-ретроспективен и перспективен (прогнозен)
Детерминиран – методика за изследване влиянието на факторите, връзката на които с резултативните показатели има функционален характер, т.е. когато обобщаващият резултативен показател е представен във вид на произведение, частно или сума от факторите.
Стохастически – методика за изследване влиянието на факторите, връзката на които с резултативния показател е непълна, т.е. е вероятността, корелационна.
Пряк – при него аналитичното изучаване има дедуктивен характер. Анализът протича от общото към частното.
Обратен – изследването се извършва по индуктивен начин, т.е. от частните факторни показатели към общия резултативен показател.
Едностепенен – означава, че ФСА се извършва на едно ниво, а многостепенен – на няколко нива (равнища). В първия случай се анализира влиянието само на факторите от първо равнище, а във втория случай в процеса на анализа факторите от първо равнище се детайлизират и преобразуват във фактори от следващо равнище (второ, трето, n-то равнище).
Статичен – използва се за изучаване влиянието на факторите към точно определен момент или към определена дата.
Динамичен – за изследване влиянието на факторите в динамика за продължителен период от време.
Ретроспективен – чрез него се изучава и анализира изменението на резултативните показатели за минали периоди.
Перспективен – изследва поведението на факторите и на резултативните показатели в перспектива.
Задачи на факторния анализ:
-селекция (подбор) на факторите, оказали влияние върху резултативния показател;
-класифициране и систематизиране на тези фактори с цел обезпечаване на системен и комплексен подход на изследване на тяхното влияние;
-определяне на формата на зависимост между факторите;
-моделиране на взаимната връзка и зависимост между резултативните и факторните показатели;
-измерване влиянието на факторите и оценка на влиянието на всеки от тях върху резултативния показател.
Най-важният методологически проблем на факторния анализ е измерване влиянието на факторите върху резултативния показател. За целта във ФСА се използва цял арсенал от методически способи, същността и сферата на приложение на които вече е изяснена в темата “Методически способи и инструментариум на ФСА”.