Лекции по Икономика

6. Способи за проверка на обосноваността и на оптималния характер на плановете и решенията (математически способи).

В тази група способи за аналитично изучаване на икон. действителност най-често се използват следните математически направления:
-линейно програмиране – намира приложение при анализиране на процеси и явления с екстремален характер. За да може линейното програмиране да се използва с успех във ФСА е необходимо между анализираните показатели, факти и явления да съществува строга функционална зависимост. Най-важното в случая е математическото описание на променливите величини и спазването на определена последователност (алгоритъм) при решаването на аналитичната задача.
-теория на игрите – състои се в изразяване на икон. ситуации, които ще се анализират (ситуации с конфликтен характер) под формата на делови игри между 2 или повече “играчи”. При това всеки участник в играта преследва оптимален интерес (стратегия). Тази стратегия може да бъде оптимално производство, оптимално качество на произвежданата продукция, оптимални продажби и т.н. По-нататък ситуациите с конфликтен характер се представят чрез правилата на математиката – задача, която се решава с линейни уравнения, неравенства и т.н.
-теория на масовото обслужване – приложима е за анализиране на стоп. системи с типично обслужващ характер (транспорт, съобщения). Може да се използва за анализиране на показатели от рода на: брой на обслужените потребители в системата; продължителност на обслужването при определено качество на услугата. В резултат на извършването на анализа оптимално ще бъде онова обслужване на потребителите, при което времето на обслужване с минимално, качеството на услугите – максимално, а разходите по обслужването – минимални.
-мрежови графици – използват се математически методи на мрежовото планиране и управление. Чрез тях в хода на анализа се дава нагледна представа за технологичната последователност на анализираната работа и по такъв начин се анализира взаимната връзка и зависимост между отделните видове дейности и работа, извършена в предприятието.
способи за онагледяване на резултатите от ФСАРеализират се посредством геометрично представяне на функционални зависимости и показатели. Най-широко приложение в практиката са намерили изобразяването на планови задачи на фирмата, структури, съотношение между абсолютни и относителни показатели, изобразяване на динамика и т.н. Посредством онагледяване на резултатите от анализа се дава популярност на дейността на фирмата и нейното визуално (рекламно) представяне пред обществото.