Лекции по Икономика

5. Способи за установяване и измерване влиянието на факторите (способи за детерминиран факторен анализ).

Често в процеса на извършването на анализа се налага да се установява влиянието на няколко фактора върху изменението на един резултативен (съвкупен) показател. Това влияние се определя поотделно за всеки фактор. При подобни ситуации най-уместно е използването на способите за факторен анализ, по-важни от които са:
-способ на елиминирането с неговите разновидности
-способ на динамичните редове
-способ на балансовите съпоставки
Елиминирането – включва 3 подспособа:
1) способ на верижното заместване – основен методически способ на факторния икон. анализ. Неговото прилагане е възможно само в случаите, когато между анализираните показатели съществува строга функционална и математическа зависимост.
Опр=Бр.рПТ;СО=Кпр.ст Цст;Потр-ст от м-ли = Пр.пр Нр.изд
Функционалната зависимост между анализираните показатели се състои в това, че резултативния показател може да бъде произведение от съставните показатели, сума, частно от тях. Ако съставните показатели са 2 или повече като правило единият е количествен (брой работници, производствена програма), а другият – качествен (ПТ, норми на разходите и т.н.) Прилагането на способа на верижното заместване налага задължителното съблюдаване на следните 3 изисквания:
-наличието на строга функционална зависимост между анализираните показатели;
-разграничаване на количествените от качествените показатели;
-в процеса на анализа определяне първо влиянието на количествените фактори и след това влиянието на качествените фактори. В противен случай резултатите от анализа няма да са верни.
Резултативният съвкупен показател се представя математически като функция на факторните показатели: Алгоритъмът на верижното заместване ще бъде разгледан на базата на обемния показател за стокооборот в търг. дейност, който е произведение от следните съставящи го факторни показатели:СО = БР РД РС ПТ -БР – брой работници; РД – работни дни; РС – работни смени в рамките на деня; ПТ – производителност на труда на един работник в рамките на смяната
Съгласно алгоритъма на способа всеки факторен показател трябва да бъде заместен с неговата отчетна или фактическа стойност. При диференцираното определяне на влиянието на факторите показателите, на които не се определя влиянието им, запазват базисни (планови) стойности. Необходимо е да разполагаме с плановата (базисната) и отчетната (фактическата) стойност на показателите
Разликата между отчетната и базисната стойност на резултативния показател представлява неговото изменение под влиянието на различните фактори през отчетния период спрямо базисния период.
Последователно определяме влиянието на четирите фактора върху изменението на резултативния показател стокооборот (у). За целта извършваме първо заместване в базисната стойност на показателя БР (а) с неговата фактическа стойност. Всички останали показатели запазват базисно равнище. По такъв начин получаваме т.нар. първи условен показател: Последователно извършваме заместване в останалите 3 фактора, като ги превръщаме във втори, трети, четвърти условен показател (тези показатели нямат реална икон. стойност). След като определим влиянието на всички фактори върху резултативния показател задължително извършваме проверка на верността на аналитичната работа посредством алгебричен сбор от влиянието на отделните фактори. Ако алгебричният сбор не е равен на общото изменение на у това означава, че в хода на анализа е допусната изчислителна грешка, която следва да бъде открита.
2|способ на абсолютните разлики – той е модифициран вариант на способа на верижното заместване. С него се компенсира един от недостатъците на способа на верижното заместване (големият брой изчислителни операции). Нарича се разликов способ, защото се извършва чрез разлики между фактическите и базисните показатели, чието влияние изследваме в хода на анализа. Способът има следния алгоритъм:
3)индексен способ – той е широко приложим в аналитичната работа. До известна степен има универсален характер. С негова помощ се сравняват данни за два или няколко последователни периода, като се изчисляват базисни и верижни индекси.
Динамични редове – стоп. процеси и явления се намират в непрекъснато изменение и развитие. Затова те се изучават от ФСА в динамика. За целта най-подходящ е способът на ДР. Чрез него се измерва интензитета на изменение на показателите, тяхното увеличение, намаление или стабилизация. Чрез този способ показателите се характеризират откъм 2 аспекта:
-към точно определен момент посредством моментни ДР;
-към определен интервал от време чрез интервални (периодични) ДР.
Балансови съпоставки – чрез него се изучава функционалната връзка и зависимост между показателите. Същността му се изразява в съблюдаването на балансовото равенство между потребностите и източниците за тяхното покриване.
Ннач + П = Р + Окр - Н – наличност
П – постъпления
О – остатък
Р – разход
Всеки от показателите в балансовото равенство може да бъде изразен чрез останалите показатели.
Р = Ннач + П – Окр
Оттук нататък се прилага способът на верижното заместване за определяне влиянието на факторите.