Лекции по Икономика

13. Класификация и систематизация на факторите.

Класифицирането на факторите включва тяхното разположение по групи в зависимост от общите им признаци. Чрез групирането на факторите се постига по-задълбочено изучаване на тяхното влияние върху резултативните показатели. Факторите се класифицират главно по признаци на подобие. По-важните групи фактори, които се използват във факторния анализ са следните:
1)по своята природа и произход
-природо-климатични
-социално-икономически
-производствено-икономически (технологични)
Природо-климатичните фактори имат най-голямо въздействие върху зависимите от природните условия дейности (селско, горско стопанство).
Социално-икон. фактори – жилищно и комунално-битови условия на живот на заетите в дадена дейност, заплащането на техния труд; социални и здравни придобивки; образователно и културно развитие на работещите във фирмата.
Производствено-икон. фактори позволяват в процеса на анализа по-пълно и по-задълбочено да се вземат под внимание конкретните производствено-технологични и организационни икон. условия върху резултатите от дейността на предприятието.
2)според силата (степента) на действие – основни и второстепенни. Основните фактори оказват решаващо въздействие върху резултативния показател. Второстепенните нямат такова въздействие по сила както основните. Един и същи фактор в зависимост от конкретните обстоятелства може да бъде основен и второстепенен.
3)според мястото на възникване (центровете на отговорност) – вътрешни и външни фактори. Според този признак факторите се групират в зависимост от това, дали те се влияят от дейността на анализираното предприятие. Затова при извършването на ФСА основно внимание се отделя на вътрешните фактори, на които предприятието може да оказва въздействие.
4)според степента на повлияване на факторите от волята и желанията на хората – обективни и субективни. Обективните не зависят от волята и желанията на хората (природни, стихийни бедствия). Субективните изцяло зависят от дейността на физическите и юрид. лица.
5)според обхвата и степента на разпространение – общи и специфични. Общите действат в преобладаващата част от дейностите в икономиката, във всички сфери на икономиката. Специфичните фактори действат само в определени дейности (в изолирани стоп. обекти).
6)според срока (продължителността) на действие – постоянни и променливи. Постоянните оказват непрекъснато въздействие върху анализираните факти и явления. Променливите се проявяват епизодично и непостоянно (периодично).
7)според характера на действието – интензивни и екстензивни. Интензивните характеризират непрегнатостта на труда (ПТ). Екстензивните са свързани с количествените, а не с качествените изменения в резултатите от дейността на предприятието (увеличаване обема на дейността за сметка увеличаване броя на заетите).
8)според свойствата на отразяваните икон. процеси и явления – количествени и качествени. Количествените отразяват количествената определеност на фактите и явленията (количеството произведена продукция, количество на МЗ). Качествените фактори зависят от особеностите (признаците) на анализираните обекти, т.е. от техните качествени характеристики (качеството на определен вид продукция; ПТ).
9)по своя състав факторите биват: сложни (комплексни) и прости (елементарни). Сложните се състоят от няколко елемента. При простите липсва подразделянето им на съставни елементи.
10)според равнището на съподчиненост, т.е. йерархията им на действие: фактори от първо равнище (от първи ранг); фактори от второ равнище, трето равнище и т.н. Факторите от първо равнище влияят непосредствено върху резултативния показател. Другите влияят косвено, опосредствено.