Лекции по Икономика

14. Решения в управлението на организацията (същност, проблеми, подходи при вземане на решенията)

Терминът “решение” има много значения – решението на проблема е намереният, но все още неосъществен вариант на действие; - самият процес на реализиране на вариантите на действие; - крайният резултат от осъществения вариант на действие .Решенията се взимат при наличието на проблем(и) в дадена ситуация (конкретно състояние, процес или явление)
Според основните функции на управленския процес проблемите могат да бъдат по планирането, организирането, мотивирането и контролирането.
Според степента на новост проблемите са: стандартни (възникват често в приблизително еднакви условия на средата) и нестандартни (възникват за първи път или вече са възниквали, но в нови условия).
Според продължителността на реализацията проблемите се делят на стратегически, текущи и оперативни.
Според характера на дейността – технологически, икономически, социално-психологически, организационни и др.
Според степента на определеност на резултата – с ясно определен краен резултат (който може да бъде измерен с конкретни показатели) и с неясно определен краен резултат (не се поддава на точно планиране и отчитане)
Според степента на структурираност – структурирани и неструктурирани
Подходи за вземане на управленски решения:
- интуитивен подход – избор на алтернатива, направено единствено на основата на чувството, че този избор е правилен.
- вземане на решения на базата на съждения – такива решения се вземат за кратко време и с малки разходи. Съждението е невъзможно (или нежелателно) да бъде отнесено към ситуация, която е нова, тъй като ръководителя не разполага с опит и знания, за да направи логически избор
- вземане на решения по етапи на процеса на проблема – едно от големите постижения в теорията на управленските решения е откритието на закономерността, че в процеса на каквито и да е проблеми се налага да се изпълняват едни и същи етапи, в един и същи ред.
Етапи на решение на проблема: разпознаване и определяне на проблема, диагноза на проблема, формулиране на ограничения и критерии за вземане на решения, определяне на алтернативи, оценка на алтернативите, избор на алтернативите