Лекции по Икономика

14. Модели за оптимизиране дължината и ширината на канала

Един от широко използваните коефициенти за оптимизиране дължината на определен канал за реализация е коефициент на звенност. Изчислява се като отношение на всички нетни приходи от продажби по каналите за реализация, включително до краен потребител, към нетните приходи от продажби на крайни потребители, реализирани от съответния канал:

Qt
Kn = --------------
Qc

Където: Kn – коефициент на звенност;
Qt – сумата от всички нетни приходи от продажба по канала за реализация до краен потребител включително;
Qc - нетни приходи от продажби на крайни потребители.

Целта на модела е да определи до колко дължината на съответния канал съответства на икономическите му параметри.
Коефициента на звенност -Кn се сравнява с действителния брой на участниците в сделките -Bg в канала. В случаите, когато коефициента на звенност е по малък от действителния брой на участниците по канала за реализация (Кn < Bg), се наблюдава ускорена обращаемост в процесите. И обратно в случаите, когато коефициентът на звенност е по-голям от действителния брой на участниците по канала за реализация (Кn > Bg), се наблюдава забавена обращаемост на процесите.