Лекции по Икономика

15. Последици от инфлацията и стабилизационна политика.

Има два вида последици - икономически и социални.

- Икономическите последи­ци могат да са с положителен или отрицателен ефект за стопанството. Там където са създадени предпоставките да действат икономически регулатори, общото повишение на цените има положително въздействие върху структурното усъвършенстване на икономиката. Но бедата на инфлацията не е в увеличаване на цените, а в съотношението между цените и доходите, в неравностойното им повишаване. При осъзнаване на настъпващата инфлация парите масово започват да се инвестират в недвижими имоти, скъпоценни камъни, метали и валута. Спестява­нията на гражданите загубват покупателната си сила, а ползува­щите държавни заеми печелят до момента, когато банката отчете процента на инфлацията и започне да коригира както спестяванията, така и задълженията. На хорота им трябват пари за най-необходимото и търсят помощ от държавата, а тя, за да задоволи техните изисквания, може да използва само нова емисия или външни държавни заеми, което задълбочава инфлацията. Изменя се мотивацията и производителността на труда. Безработицата излиза извън нормалните си рамки и допълни­телно влошава икономическото благо­състояние на хората. Инфлацията наказва хората, които получават относително фиксирани доходи.

Непредвидената инфлация е изгодна за дебиторите и губеща за кредиторите. Има две обстоятелства: 1) намалява реалната стойност на активите с фиксирана стойност, но съществременно увели­чава реалната стойност на недвижи­мото имущество; 2) последиците на инфлаццията в сферата на преразпределението възникват незави­симо от целите и ценностите на обществото.

Последиците от инфлация са още: неувереност и нежелание за дългосрочни икономически дей­ствия, растяща хазартност на икономиката, спад в покупателната способност на паричните знаци, влошаващо се социално-икономическо положение на хората и преди всичко на тези с фиксирани доходи. Индексирането на заплатите като компенсационен механизъм е предпочитано от профсъюзите средство за устано­вяване на връзките между отделните ценови индекс и заплатите на трудещите се, за да се запази макар и приблизително покупателната им способност. В основата на антиинфлационната политика е изискването да не се въздейства пряко върху относителните цени, за да не се подкопава информационната функция на цените за произво­дителите. Бюджетната политика се разглежда като подчинена на паричната политика, но все повече се търсят механизми за оптималното комбиниране на двете с цел ограничаване на бюджетните дефицити и осигуряване на ценова стабилност и високи темпове на икономически растеж.