Лекции по Икономика

16. Същност и функции на данъка. Принципи и механизми на данъчата система и данъчното облагане.

Средствата за своите разходи правителството набира посредством събирането на данъци. Данъците са безвъзмездни и задължителни изземвания в парична форма на част от доходите и имуществото на физически и юридически лица чрез които държавата покрива своите разходи. Въэв фискалната политика на правителството данъците са едно от най-важните средства за стимулиране или разграничаване на стопанската активност.

Принципи на данъчно облагане – първи опити за тяхното формулиране прави А. Смит: равномерност, определеност, удобство и необремененост – единни и валидни за всеки данъкоплатец. На тази основа, на съвременния етап се утвърждават 2 принципа:
а) принцип на платежоспособността – основава се на разбирането че тежестта на данъците трябва да бъде поставена в зависимост от конкретния доход и равнището на благосъстояние. Говори се за хоризонтална справедливост – еднакво третиране на равните по положение и вертикална – изисква лицата които не са с еднакво положение да се третират различно.
б) принцип на изгодата – домакинствата и предприемачите трябва придобиват стоките и услугите предоставени им от държавата както се придобиват другите стоки. Това е известна справедливост при свързването на приходната с разходната част на бюджета.
Данъчното бреме трябва да се разпредели по равно и в съответствие с изгодите, които получава всеки гражданин.

Механизмът и принципите на данъчно облагане изискват определянето на данъчна основа, данъчна норма и данъчно задължение.
- данъчна основа – доходът или онази част от него, която подлежи на облагане;
- данъчна норма – величината с която се облага частта от данъчната основа приета за 1;
- данъчна задължение е сумата на данъка, определен чрез отнасяне на дан.основа към данъчната норма.

В зависимост от съотношението между промяната в размерите на данъчната основа и данъчното задължение различаваме:
Прогресивен данък - средната ставка се повишавав съответствие с нарастването на дохода. Прилага се маржиналния подход като се използват 2 ставки: пределна данъчна и средна данъчна ставка;
Пропорционален данък – който задължава данъкоплатеца да плаща еднакъв процент за облагаемия доход независимо от неговия размер – ДДС;
Регресивен данък – средната ставка се понижава с нарастването на дохода.