Лекции по Икономика

17. Видове данъци. Ефективност и справедливост на данъчната система. Крива на лафер.

Съвкупността от всички видове данъци и плащане от данъчни задълженени физически и юридически лица образуват данъчната система.

В зависимост от съотношението между промяната в размерите на данъчната основа и данъчното задължение различаваме:
1. Прогресивен данък - средната ставка се повишава в съответствие с нарастването на дохода. Прилага се маржиналния подход като се използват две отделни ставки: пределна данъчна и средна данъчна ставка
2. Пропорционален данък – който задължава данъкоплатеца да плаща еднакъв процент за облагаемия доход независимо от неговия размер – ДДС
3. Регресивен – средната ставка се понижава с нарастването на дохода

Освен посочените, данъците се подразделят и на:
- преки – ДОД (данък общ доход), данък върху печалбата на корпорациите, социално-осигурителен данък, данък върху наследствата, даренията и т.н.
- косвени – задължения на фирмите в полза на държавата. Те са за производствени разходи включващи се в пазарната цена на стоките и услугите и по такъв начин се плащат косвено от техните потребители – данък фонд работна заплата, акцизи, ДДС, мита.

Принципите на данъчно облагане на съвременния етап са:
принцип на платежоспособността – основава се на разбирането че тежестта на данъците трябва да бъде поставена в зависимост от конкретния доход и равнището на благосъстояние. Говори се за хоризонтална справедливост – еднакво третиране на равните по положение и вертикална – изисква лицата които не са с еднакво положение да се третират различно.
- принцип на изгодата – домакинствата и предприемачите трябва придобиват стоките и услугите предоставени им от държавата както се придобиват другите стоки. Това е известна справедливост при свързването на приходната с разходната част на бюджета.

Данъчното бреме трябва да се разпредели по равно и в съответствие с изгодите, които получава всеки гражданин.

Кейнс счита за важно средство за регулиране и намаляване на безработицата, инфлацията стабилизирането на ик.развитие. Привържениците на теорията на икономиката на предлагането пледират за съкращаване на данъците като се аргументират с т.н.

Крива на Лафер.
Лафер счита, данъчното облагане е ефективно само в лявата половина и неефективно в дясната. С намаляването на данъчното облагане ще се засили желанието за труд, ще се създаде условие за увеличаване на доходите, ще расте данъчната основа, а от тук и даничните постъпления.