Лекции по Икономика

15. Отчитане амортизацията на МДА

амортизацията (Ам) е паричен израз на онази част от ст/ст на МДА, която се пренася в себестоиността на произвеждания продукт, в обръщението, в услугите и т.н. V-о предприятие съгл.ЗЗС разработва своя аморт. политика съгл. закона и нац. счет. стандарти на амортизиране подлежат МДА и немат. ДА. Предприятието само опр.. сроковете на Ам. на отделните А. Не се начислява Ам. на земята, горите, паметниците на културата(ако от земята извличаме пол. изкопаеми тогава се начислява Ам.) Предприятиетоа от бюджетната сфера начисляват Ам по решение на мин. съвет.V-о предприятие само избира методите за Ам. Ам. се начислява ежемесечно в размер на 1/12 от год. размер. Те се пресмятат в/у първоначалната ст/ст на отделните обекти въз основа на аморт. норми. За придобитите през даден месец ДА, аморт. започва да се начислява от началото на след. месец. За извадените от употреба МДА,Ам. се начислява до края на същия месец. Във V-о предприятие се изготвяват аморт. план. В него се определя приетия срок за практическо използване на А, аморт. сума, аморт. норма и аморт. квота, за видовете аморт. А и др. Аморт. квота е част от общата Ам сума на А, разпределена м/у отделните отчетни периода. Размера на Ам. квота зависи от прилаганите методи на аморт. Посочените в нац. сметкоплан методи за Ам., които предприятието има възможност да прилага са:1.) линеен метод 2.) нелинеини методи биват:1. дегрисивни нелинеини методи7 константно- деграсивен метод; неравномерно- деграсивен метод; метод на сумата на числата;2. прогресивен нелинеен метод.
Линеен метод- прилагането му е целесъобразно за такива А за които относително точно може да се опредили полезния срок на годност. В сл. Ам квота се установява като произведение на Ам. Е-ма на А-те и год. ам. норма. Ам. квота е постоянна величина и не се променя през ам. срок.
Неленеини методи- ри използването им размера на Ам квота може да увеличи или намали през отделните периоди равномерно или неравномерно.
- деграсивно нелин. метод- при прилагането им ам. квота намалява през ам. срок. Използането им е целесъобразно за такива А които се износват материално и морално сравнително бързо.
- константно- деграсивен- нар. още "метод на снижаващия се остатък ".Ам. норма остава непроменена и се определя аналогично на линеиния метод, нос опр. коефицент на завишение, той варира от 1.5 до 2.5. Такава установена норма се прилага към остатъчната ст/ст на А за V-а год. от установения срок на годност. През посл. 2 год. ам. се начислява по равно към остатъчната ст/ст на А за окончателното им амортизиране.