Лекции по Икономика

16. Отчитане ремонта на МДА

За да се поддържат в състояние годно за експлоатация МДА сл. да се подлагат на ремонт. Споредобема и характера на ремонта бива текещ, среден и основен. Текущия се извежда в смисъл на поддържане , извършване на малки поправки и заменяне на малки части. Средният ремонт изисква подмяна на бързо изноващи се детайли. При тези 2 вида ДА не се спира от експлоатация. Основният ремонт се изразява в подмяна на осн. възли и детаили и Да се спира от експлаотация за продъл. перид от време.Независимо от вида на ремонта направените р/ди за него се вкл. в състава на р/дите за тек. дейност. Ремонтът може да бъде извършен по 2 начина- ч/з възлагане и постоп. начин.
1.) Ч/з възлагане- инвеститора трябва да отпусне аванс на изпълнителя. Предствената фактура от изпълнителя удобрена от инвеститора се отчитат като р/ди за външни услуги по с/ка 602.
- за отпускане на аванс-
402/503
4531/503
-при предствяне на фактурата-602/402
-при отнаси р/ди по предназначение-611,612/602
2.) по стоп. начин- предприятието трябва да сформира строи. гр. и т.н. Дейността на ремонтната гр. се отчита като спомагателна дейност, т.е. към съответна подс/ка към с/ка 612
- предприятието трябва да закупи сртоит. материали
302/401
4531/401
- влагане на материалите-601/302
- ако строителството продължава и през сл. отч. период-612/601
- при ползване на външни услуги
602/401
4531/401
612/602 и т.н.
- при приемане на ремонта в зависимост от това в коя дейност се експлаотира обекта-611/612- подс/ка на ремонтната гр.
-когато ремонт. гр. извършва спом. дейност-612/612- подс/ка на рем. гр.
при ремонт на адмен. сграда-614/612
- при разрочване на разходите за по-дълъг период от време-613/612
- за първата година-611/613 и т.н. за следващите години