Лекции по Икономика

17. Отчитане на наетите и отдадени под наем МДА

Отч. на отдаването и наемането на МДАна база на скл. експлоатационни наемни договори.
1.) Записвания при наемателя- предприятията могат да наемат МДА което се документира с договор м/у страните, в които се посочва ст/ст на наетия А по бал. ст/ст при наемодателя, срок на ползване и размера на наема. Предвид на това че тези А-ви оставят чужда собственост( а-ви на наемодателя) те следва да се отчита ч/з задбалансовите с/ки.
91с/ка- при наемане на такъв А с него се задължава съответното МОЛ и то издава т.нар. стокова разписка и въз основа на него с подписан от МОЛ- 91/99.
911- наети МДА; 912- наети НДА
- V-и месец наемодателя реже фактура на наемодателя за начислен данък за ползване.Този начин се явява р/д за външни услуги.
602/499
4531/499
- при изпл. на наема-499/503
в зависимост от това в коя дейност се експлаотира А-ви-611,612,614/602
- при връщане на наетия А-99/91
2.) Записване при наемоалеля
- при предплащи на наема се използва с/ка 613
- собствеността в/у А не се променя, а само м/у нахождението на А се променя
гр.20/ гр.20
ан. с/ка на наемателя/ ан. с/ка на МОЛ при наемодателя
- тъй като наемодателя е собственик на А той трябва да начисли аморт.-603/241
- при застраховане на А
602/495
4531/495
- V-и месец предприятието ще реже фактурат за наема, това се явява п/ди от др. прод.
498/709
/4532
Този п/д ще намали с р/дите за даване на А под наем-709/602,603 и т.н.
3.) Отч. на финансово обръзни наемни договори нар. лизинг- това е договор, при които наемодателят прехвърля на наемодателя.V рискове и изгоди свързани със совствеността в/у А- ва. Той трябва да отг. на 2 от 3 изисквания:
а) договора да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността на наемателя.
б) прехвърляне на собственоста на наемателя да се извърши в края на срока посочен в договора
в) срока на договора да покрива по-голямата част от срока на ползване на актива.
При тези договори наемодателя отчита като дългоср. вземане определените в договора плащане, същевременно той трябва да отпише от баланса отдадения А. Получената сума по договора вкл. и начислената лихва сл. да се отчете като фин. п/д за бъд. периоди при наемодателя. От др. страна наемателя отчита като дългоср. задължените фиксираните в договора наемни плащания, отчита като фин. р/д за бъд. период. Разликата м/у справедливата цена на наетия А и общата сума на договорните наемни плащания. При това той е длъжен да начислява Ам. на наетите А-ви.
1.Записвания при наемателя.
- за наетия актив
20/159
625/159
- плащане на части на А при първа вноски
159/503
4531/503
- наемателя V-и месец начислима Ам. на А-603/241
в зависимост от дейността, в която ще се експлоатира А-611,612........../603
- отнасяне на съответната част от лихвата като текуща-629/625
V-и фин. р/ди(от гр. 62) в края на отч. перид се кредитира, като се отнасят като загуба от тек. година---123/629
2. Записвания при наемодателя- трябва да отразява като дълготраен актив, това наемане ч/з 229
229/гр20
229/725
Лихвата се отразява като фин. приход за бъд. периоди ч/з с/ка725.
- при получване на вноските за първия месец
гр50/229
гр50/4532
- съответната част от лихвата става текущия приход-725/729
- в края на отч. период тази лихва формира печалба-729/123