Лекции по Икономика

16. Маркетингов одитинг на дистрибуционната дейност

Маркетинговия одитинг на фирмена дистрибуционна система е част от цялостния одитинг. Определя се като процес на обективно и критично изследване, анализ и оценка по елементи на маркетинговия мениджмънт за постигане на целева ефективност по пазари.
М.МакДоналд класифицира структурните елементи на одитинга на дистрибуционната система и различава вътрешен и външен одитинг. Към вътрешния одитинг той причислява следните елементи:
- продуктов портфейл
- предварителна оценка за разходите
- съществуващи модели на дистрибуция и предимства на фирмата в текущия момент, както итяхното съхранение за в бъдеще
Към външния одитинг, където се изследват, анализират и оценяват елементите на външното обкръжение, авторът включва пазарния, конкурентния и каналов профил и правителствени регулатори.
В одитинга на маркетинговата макросреда се включват следните обособени елементи: икономическа среда, демографска среда, правна среда, политическа среда, технологична среда и екологична среда. Основна цел на маркетинговите одитори е всестранно да оценят състоянието и ключовите тенденции по всеки един от посочените елементи и тяхното влияние върху фирмената дейност.