Лекции по Икономика

16. Същност и съдържание на стратегическия план.

Практиката в бизнеса показва необходимостта от стратегическо планиране. Без него ръководството на фирмата не би могло да развие и осъществи идеите за бъдещето. То е сложен и продължителен процес, който изисква много знания и умения на хора с различна компетентност.
Съществуват много и различни тълкувания, но най-често срещаното тълкуване е:
-стратегията е курсът на действие, който една организация избира преследвайки целите си и съобразявайки се с възможностите и заплахите на външната среда, както и с вътрешните си ресурси.
Планът показва какво трябва да се направи, а стратегията – как да се направи.
Класификация на стратегията: според нивата на разработване:
-корпоративни – стратегиите, които се разработват на ниво централно управление. Те се разработват от професионалисти, плановици под непосредственото ръководство и с участието на изпълнителния директор. Тя показва какви бизнеси ще развива организацията как ще се разпределят ресурсите между тях.
-бизнес стратегия – на отделните бизнеси в организацията. Те трябва да са в хармония с корпоративната стратегия. Разработва се от мениджърите на средно управленското ниво. Те показват как ще се конкурират дадения бизнес в съответния отрасъл или бранш.
-Функционални стратегии – това са стратегии във функционални отдели на най-низше ниво на управление. Те се разработват от мениджърите на функционалните отдели и представляват конкретизация на бизнес стратегиите и отговор на въпроса “как да …”.
Подходи в разработването на стратегиите.
-предприемаческия – при него няма писана стратегия. Тя е в главата на предприемача. Тя се основава на неговия опит и предприем. нюх.Единствената цел е печалбата. Този подход е характерен за малки и млади организации.
-адаптивен подход – организацията не разработва стратегия за развитието си а само се приспособява към промените в средата. Използва се от големи организации предимно с държавно участие, където амортизационните отчисления са голяма част от разходите.
-планов – съществува разработена стратегия на основата на използването на методите на планиране и прогнозиране, икономикоматериалните методи и модели. Прилага се от организации, които функционират в бизнес среда без силна и непродсказуема конкуренция.
Според др. автори има 13 стратегии – системен, поведенчески и маркетингов и ситуационен.
Различните организации могат да използват различни подходи за стратегически планов процес, но всички те съдържат няколко общи елементи и обща последователност. Процесът на стратегическо планиране включва следните етапи:
-определяне на мисията и целите
-стратегически анализ
*анализ на международната и макро средата
*анализ на отрасъла (бизнес)
*анализ на микро средата
*анализ на вътр. среда
*SWOT анализ

-разработване на стратегически план
-комплекс от мероприятия по внедр. на страт. план
-контрол и оценка на стратегията
Процесът на стратегическо планиране се характеризира с непрекъснатост, обусловеност, йерархичност и планомерност. То е затворен цикличен процес, който изисква постоянно оценяване, осъвременяване и преразглеждане. Изразява формулирането и реализацията на стратегията в организацията. Направлява усилията към постигане целите на организацията, балансира интересите на различните групи в и извън нея. Насочва ресурсите за постигане на по-висока ефективност на процесите.