Лекции по Икономика

17. Мисия и цели на организацията.

Определянето на целевата ориентация на организацията е началото на управлението, част от него е формулирането на мисията, която представлява изх. точка от първи етап на процеса на стратег. управление.
Мисията е осн. намерение заради което е създадена организация. Тя съдържа генералната и цел, определя ролята, която организацията има в обществото и показва какви социални потребности задоволява в нея. В мисията се съдържа информация за клиентите, продуктите (услугите), пазарите, технологиите, позицията на орг. спрямо останалите, ценностите, самооценката и имиджа.
Игор Ансов определя мисията като основна нишка, която свързва в единно цяло дейността на организацията на нейните настоящи и бъдещи пазари. Съществува както мисия на организацията, така и мисия на всеки бизнес. Бизнес мисията характеризира дейността на отделните стратегически бизнес единици в нея. Тя посочва за какво съществува бизнесът и какъв е неговият принос в цялостното развитие на организацията. Мисията трябва да се оценява периодично, за да бъде актуална. В случаите в които тя не е ясно определена е необходимо това да се поправи. В малките организации това изисква собственикът да определи какво точно произвежда или продава организацията и какви пазари се опитва да обслужи.В големите организации същите тези въпроси тр. да се съгласуват с корпоративното управление и съвета на директорите.
Осн. елементи на мисията са:
-идентификация на бизнеса – т. е. какъв тип са осн. продукти и услуги, които произвежда или предлага организацията
-деловото кредо (мотото)
-ръководните принципи и ценностите и (фирмена философия)
-индикация за бъдещето развитие.
Мисията може да се променя във времето.
Целта е желаното състояние, което организацията тр. да постигне за опр. период от време. Елементите на целта са:
-областта към която е насочена (социална финансова инвестиция)
-колич. измерение
-мащаб или мярка
-времева рамка
Отличителните черти на целите някои автори бележат с термина SMART
S- специфични
M- всичко може да бъде изразено количествено
A- достижимост
R-обвързаност
T- определяне на времева рамка

В практиката се прилага следната класификация на целите:
-глобална цел – формулираната причина за съществуването на организацията. Тя отразява в концентриран вид намерението и да произвежда стоки и услуги и по такъв начин да просперира. Тя е условие за определяне на мисията
-стратегически цели – те са дългосрочни, поставят се от най-високо ниво на ръководството на организациите и са сравнително абстрактна форма. Те са отворени, не се определя време за изпълнение и количествено измерение.
-тактически цели – конкретизират стратегическите и са за по-къс период от вр. За тях е отговорно средното ниво на управление на организацията. Тактическите цели са с по-конкретна формулировка и биват : маркетингови, иновационни, свързани с печалбата, финансови, свързани с материалните ресурси, кадрови, производствени и социални.
-оперативни цели – конкретизират в още по-голяма детайлност тактическите цели на организацията. Предназначени са към най-ниското ниво на управление. Затворени са т.е. те са не само конкретни, но и определят точния критерий за оценка на изпълнението им и времето за това изпълнение. Освен тази основна класификация съществуват и други, като най-често използваните са:
-според областта, към които е насочена целта са:
*доходоносност, производителност на труда, ресурси, иновации и социални
-според равнището на анализ:
*стратегически, оперативни и операционни
-според съдържанието им
*на функционирането, на усъвършенстването, на развитието
-според времевата рамка
*дългосрочни и краткосрочни

Критериите за добре поставени цели са: ясност, конкретност, съгласуваност, определен срок за реализация на целта, трудност и достижимост
Основните х-ки на всички цели, които се използват в управлението са:
-измерване на целите, при които се използват количествени и качествени методи
-множество от цели, включващо съвкупността от целите и техния йерархичен характер
-подреждане (аранжиране) на целите, които включват процедурите по:
*разработване на мрежа от цели
*определяне на приоритета ( рамка )
*балансиране на цели