Лекции по Икономика

18. Стратегически анализ.

Стр. анализ започва с анализ на външната среда. Външната среда са всички онези фактори и сили, които са извън орг. и оказват влияние върху развитието и и върху които тя не може да упражнява пряк контрол. Характерните черти на външната среда са:
-динамичност, уникалност и променливост
Параметрите в зависимост от степента на които се прави оценка на средата са: стабилност, сложност, предсказуемост, разнообразност, регулируемост и либералност .
Процесът на анализа оценката и прогнозирането на външн. среда на орг. преминава през следните четири стъпки:
1. сканиране за идентифициране на сигналите за промяна на средата на орг.
2. мониторинг идентифициращ резултатите
3. прогнозиране бъдещата посока на резултатите
4. оценка на резултатите и влиянието им върху орг.

Докато този процес в САЩ е известен със следните букви SMFA , а в Англия и западна Европа с МАР.
S-сканиране, M- мониторинг, F- прогноза, A-оценка
М – мониторинг, А-анализ, Р –прогноза
Съществуват различни подходи за изследване на външн. среда, които можем да разделим на:
-международни – глобалните фактори които влияят върху човешкото общество. Те са свързани с международните тенденции, основните проблеми и стр. фактори за развитието. Според Римският клуб е необходимо основно да се обърне внимание на : определянето националните приоритети, повишаване жизненият стандарт на населението, разширяване на иконом. сътрудничество, интегрирането на нац. пазари, подобряването на международните отношения, размяната на прогресивни технологии, усъвършенстване на комуникациите, решаване на екологични проблеми и др.
Интернационалната среда е свързана с международното обкръжение, политическата и иконом. обстановка, процесите на интеграция в различните области, ограничеността на ресурсите, екологичната обстановка и др.
Макро среда – изследват се факторите, които характеризират политическите, икономич. и социални процеси в страната, развитието на технологията и екологията, природните ресурси и мястото на отрасъла или бизнеса. Основните макро показатели в България са БВП, внос, износ, валутен курс, инфлация, покупателна способност на населението , заети, безработни, среден доход на човек от населението и неговата структура, ср. доход на домакинство и неговата структура, население, раждаемост, смъртност, ср. раб. заплата, доход на глава от населението. Към тях трябва де се добавят и анализът и оценката на данъчната и кредитната системи, държавното регулиране , инвестиционна политика, политическа стабилност, приватизационни процеси, структурна реформа, валутен борд, банкова система, корупция, възрастови групи сред населението, малцинства и тяхното разположение, специфика на геогр. район , образованието на населението, престъпност и наказание, комуникационни системи, инфраструктура, развитие на информационната система.
Мезо среда – фактори, характеризиращи отрасъла или бизнеса, в който функционира и се развива организацията. Те са свързани с изследването на атрактивността на отрасъла(привлекателност за инвестиции) и конкуренцията в него.
Микро среда – изследването включва анализ на потребителите и интересите в бизнеса.
Анализът на потребителите се състои в определяне техният профил. Интересите в бизнеса се изследват чрез анализ на стейк холдерите (общностите, които влияят върху дейността на орг. или имат интереси в нея)
Методите за анализ на средата са:
-анализ на еволюцията на отрасъла – от него се правят изводи за състоянието и тенденциите както и за нуждата от инвестиции. Еволюцията на отрасъла определя и привлекателността му в по-дългосрочен план.
-пест анализ (PEST) – най-популярен. При него външната среда се разделя на четири типа: икономически, политическа, социална и технологична.
Факторите в икономическата са: инвеститори, клиенти, потребители, конкуренти
В политическата: разпорежданията и нормативните документи на наши и чужди правителства (тези, с които орг. има взаимоотношения), различни стандарти;
В социалната: демографски тенденции, културни фактори, нац. особеност и на потреб. и индивидуалните потребности на клиентите (мода, стремеж към кариера, предпочитания към покупка)
Технологична: всички патенти и лицензи, технологии, научно-изследователски разработки.
Стратегическият анализ на външната среда включва следните етапи:
-определяне на факторите в нея,които са с най-голямо влияние върху организацията
-анализ на действието им в настоящият момент и прогноза за бъдещето
-определяне на възможностите и заплахите
-прогнозиране на бъдещото влияние на факторите върху организацията (прогнозиране на факторите - от друга лекция)
Вътр. ср. на орг. е комплекс от елементи, които при определени условия могат да действат като фактори или сили оказващи съществено влияние върху функционирането и развитието на организацията.
Основните характеристики на вътр. среда се свеждат до следното:
хомогенност, сложност, динамичност и централизация на активите.
Стратегическият анализ на вътр. среда включва следните етапи:
-определяне на ефективността на действащите мисия, цели и стратегия чрез оценка на стратегическите показатели за дейността и.
-делокализация на дейностите и процедурите с цел оптимизирането им
-анализ на наличните ресурси и тяхната използваемост
-определяне на силните и слабите страни на организацията
Стратегическият анализ на вътрешните ресурси се извършва с помощта на следните методи и техники:
-анализ на веригата на стойността. При него изследването на р-сите трябва да се насочи в по-голяма степен към начина на тяхното използване. Докато конкурентите могат да имитират някои от дейностите на организациите, то значително по-трудно е това да се осъществи с връзките на веригата на стойността. За целта на анализа е необходимо разделение на дейностите, операциите и задачите по функционални области от получаването на с-ните материали чрез самото производство до след сервизното обслужване. Тази верига от добавящи стойности е известна като верига на стойността. Цялото това многообразие от дейности и операции може да се обобщи в две групи:
1. първични и 2. Поддържащи
1. Първични са всички дейности свързани с физическото изменение на продукта. Те са логистика (снабдяване), производство, маркетинг и продажби, сервиз и след продажбено обслужване.
2. Поддържащи – поддържащите дейности осигуряват осъществяването на първичните дейности и собствената си реализация. Такива са развойно-внедрителската дейност, управлението на човешките ресурси, фирмената инфраструктура, (общо управление, планиране, счетоводство, юридическите въпроси и контрола върху качеството) Съществуват два измерителя на използване на ресурси:
степен на използване и ефективност
Втората техника …..
е профила на ресурсите – включва анализа и оценката на състоянието на ресурсите по видове
-човешки ресурси
-капитал (финансови
-материални – краткотрайни и ДМА
-технологични р-си – собствени патенти и лицензи и регистриране търговска марка
-информационни ресурси – информационни системи
-организационни ресурси – характеризиращи въведените системи за управление, контрол и мениджерските умения.
Анализът , оценката и прогнозата на факторите от външната среда става и с определяне на жизнения цикъл, оценката на балансираността на ресурсите и т.н. портфолио анализ.
SWOT анализ. Той съчетава в себе си изводите от стр. анализи на външн. и вътр. среда. При него се определят силните и слабите страни на орг. както и външн. възможности и заплахи чрез разработването на матрица, която има следния вид:

S силни страни
W слаби
O външни възможности
T заплахи
Целта на използването на SWOT анализа е да се съчетаят тези 4 елемента. Той помага да се получи полезна информация за ситуацията и промените както във външната така и във вътрешната среда. Това е основание за вземане на бързи стратегически решения. SWOT анализа много прилича на съставяне на стр. баланс – от ляво са активите , от дясно – пасивите.
Силните страни на орг. са тези , в които тя е преуспяла и й дават допълнителни възможности в развитието и. Силата може да се състои в нейният опит, финансова сила, качествени продукти, висока квалификация на персонала и т.н.
Тя може да бъде резултат на някакво стратег. сдружение между фирми. Слабите страни са съответствие на нещо важно за функционирането и или това, което е по-лошо в нея в сравнение с другите. Трябва да се определи слабостта, доколкото е важна конкурентната борба. От нейното преодоляване зависи доколко орг. ще бъде уязвима.
Ползата от SWOT анализа е подробното изписване на всички посочени елементи в него, което позволява да се направи оценка на ситуацията. От тази гледна точка на всеки направен анализ се изписва датата на оценяването. Той може да се прилага при вземане на каквито и да е управленски решения, в това число и стратегически. Има важно значение при оценка на дейността на орг. определяне на текущата и стр. позиция и избора на стратегия. С негова помощ могат да се определят конкурентните предимства и ключовата уязвимост на организацията. Главната цел на SWOT анализа е макс. на лявата страна на матрицата и минимизиране на дясната чрез избора на стратегия.