Лекции по Икономика

19. Класификации на стратегиите.

След определянето на мисията и поставянето на целите се формират стратегиите на организацията.
Класификация:
-стратегии на растеж (експанзия).Най-често срещаните разновидности са:
*диверсификация – стратегията при която организацията навлиза в един относително нов пазар или предлага продукти (услуги) различни от досегашните (нови продукти за нов пазар) . Тя може да се обособи в следните форми:
- свързана (концентрична)
а) областта, в която функционира
б) други области, но свързани с дейността на организацията
- несвързана (конгломерата) в други области, несвързани с дейността на организацията. Предимствата на диверсиф. са свързани с независимостта и възможността да се снижат общите разходи на издръжка. Управлението на такива диверсифиц. организации е много тежко поради разнородният характер на дейността в тях и големият брой структурни единици, което води до тежко корпоративно управление.
* вертикална интеграция – организацията се разраства чрез навлизане в областите на доставчиците или тези на потребителите (произвежданите продукти, услуги). Тя може да се прояви като:
а) обратна – изграждане на структурни единици, осигуряващи доставката на продукти (услуги). За нормалното протичане дейността на организациите. Обратна – назад, надолу.
б) права – разрастване на организациите по отношение на потребителите
в) пълна – затваряне на целия цикъл на производство и реализация в една фирма.
*пазарно развитие – стратегия прилагаща се за развитие на съществуващия или навлизане в нов пазар със съществуващ продукт или услуга. Тя се проявява в географска експанзия или завоюване за нов пазарен сегмент в съществуващата географска област.
*продуктово развитие – стратегия, която означава въвеждане на нов продукт на съществуващи пазари (геогр. или сегм.). Тя се проявява в две форми: продължение на продуктовата линия и продуктово увеличение.
*стратегия на проникване, която показва опита да се обслужат по-добре текущите пазари със същите продукти или услуги.
Подобно на пазарното и продуктовото развитие тя се използва за увеличаване на пазарния дял. Концентрира усилията и в агресивна, маркетингова, функционална стратегия чрез промоция, дистрибуция и ценови стратегии и включва нарастване броя на търговските представители, реклами и търговски агенти, осъществяващи промоция, увеличение на връзките с обществото. Стратегиите за растеж се прилагат в практиката особено при тези организации, които са в добро финансово положение.
Средствата за реализация на растеж са:
*вътрешен растеж – със собствени средства на организацията
*доброволно обединяване –
*покупка
*поглъщане

Много популярни в практиката са следните стратегически сдружения
*чрез покупка – тези стратегии се прилагат като една организация допуска използването на неговите финансови ресурси за навлизане на пазара след въвеждането на стратегията.