Лекции по Икономика

1. Същност на анализа.

ФСА е част от голямата счет. наука в широкия смисъл на тълкуване на това понятие. Това, че анализът е част от счет. наука, не означава, че той се припокрива по учебно и научно съдържание със счетоводството или пък съвпада по време с неговото зараждане и развитие. Като необходима обществено-полезна дейност счетоводството възниква преди 5 века. Необходимостта от него е продиктувана от практически съображения: задоволяване на нуждите на търговците с необходимата информация за ръководството на дейността на техните фирми. ФСА (който е част от икон. анализ) възниква доста по-късно, но като естествено и логическо продължение, а така също и като конкретизация на счет. наука.
Възникването и формирането на ФСА като самостоятелна научна дисциплина винаги се е извършвало в паралел с развитието на фин. счетоводство, а така също и на фин. планиране и бюджетиране. Затова ФСА е силно повлиян от тези 2 науки. Това налага по-прецизно отделяне на функциите на ФСА от тези на фин. счетоводство, фин. планиране и някои други икон. науки.
Известно е, че фин. счетоводство изпълнява 2 осн. функции:
1.правилно отразяване на фин. резултати на предприятието и вярно представяне на неговите активи, пасиви и капитал. Тази функция то реализира чрез синтетичното счетоводно отчитане;
2.систематизиране на информация за контролиране на различни дейности в предприятието. Тази функция фин. счетоводство осъществява чрез аналитичното счет. отчитане.
Функциите на фин. планиране се свеждат най-вече до:
1.Проучване и изследване на бъдещата икон. среда, в която ще функционира предприятието;
2.формулиране на дългосрочни перспективни цели и разработване на стратегии за реализиране на целите;
3.конкретизиране на тези стратегии чрез оперативното вътрешнофирмено планиране главно в рамките на 1 г.
За разлика от посочените две науки, с които ФСА е в тесни връзки, неговата основна функция е да подпомага управлението на предприятието на всички негови равнища в процеса на отчитането, планирането и контролирането на дейността, с цел вземането на най-правилно управленско решение.
Практически тази основна функция се осъществява чрез систематизирането на данни най-вече от фин. счетоводство и от фин-бюджетиране на предприятието. Често за това се привличат данни от еднотипни конкурентни предприятия за извършване на сравнителни анализи. Систематизирането на данните става в аналитични таблици, след което се извършва анализ. Тази основна функция дава основание да се направи извод, че той е система от специализирани научни знания за изследване на резултатите от дейността на предприятието.
От гл.т. на практическото осъществяване ФСА е организирана и целенасочена човешка дейност за получаването на необходимата информация се цел управление на дейността на предприятието.
Съдържание-В най-общия смисъл съдържанието на ФСА включва онзи кръг от въпроси, които той изучава. За да се предпазим от схематизъм следва да се добави, че това съвсем не изчерпва съдържанието на ФСА. Анализът трябва да се разглежда преди всичко като система от спец. знания в областта на икономиката, която система има своите исторически, икономически и гносеологически познавателни аспекти.
От историческа гл.т. анализът включва етапите на неговото развитие от момента на зараждането му до наши дни. На различните етапи съдържанието му е било различно, което е израз на неговото количествено и качествено обогатяване.
Икон. аспекти произтичат от целите и задачите, които се решават чрез него на определен етап от икон. развитие.
Гносеологическият аспект на съдържанието на анализа следва да се разбира като възможност чрез него да се опознава и изучава стоп. практика с цел нейното правилно управление.
Съдържанието на ФСА може да бъде изяснено посредством един от следните 2 подхода:
*посредством изясняване и изучаване на основните раздели, теми и въпроси на анализа. Този подход се използва за чисто учебни цели.
*посредством определяне и разграничаване на основните етапи на аналитично изучаване, характерни за всяка фаза на анализа.
Изхождайки от казаното досега обобщаваме, че съдържанието на ФСА се определя като система от спец. научни знания, свързани с изследването на икон. явления и процеси в тяхната взаимна връзка и зависимост, формиращи се под влиянието на обективни и субективни фактори.
Особености-От определението за ФСА произтичат някои негови характерни особености, по-важни от които са следните:
-произтича от обекта на неговото изучаване, т.е. от икон. или стоп. практика, която той изучава. ФСА е преди всичко икон. анализ, защото неговото изследване е насочено към икон. действителност.
-комплексност, системност и широко използване на компютърна техника. Комплексният и системният подход допринасят за издигане на научното развитие на анализа, а използването на компютърна техника – до рационализиране на аналитичната работа.
-прякото му и непосредствено отношение към вътрешно-фирменото планиране на дейността и към изграждането на бизнес планове на фирмите. Всяко планиране се съпътства от анализ. Само посредством анализа може да се даде най-пълна и точна оценка на изпълнението на тези планове.
-посредством анализа се разкриват причинно-следствените връзки, което води до изучаване на вътрешната същност на икон. процеси и явления. Само чрез анализа се разкриват причините повлияли положително или отрицателно върху изменението на показателите. Причините в анализа се разглеждат като фактори.
-определяне на основните тенденции и закономерности в развитието на стоп. дейност. Тези тенденции и закономерности от своя страна са резултат от причинно-следствените връзки и те определят “поведението” на всяко едно предприятие.
-посредством разкриването на тенденциите и закономерностите се стига до обосноваването на правилно решение. В този смисъл много характерно за анализа е това, че той има чисто практико-приложен характер. Неговите резултати са продиктувани от практически и управленски съображения.