Лекции по Икономика

2. Обществено-полезни функции на анализа.

Значението на ФСА произтича от обществено-полезните функции, които той изпълнява в стоп. живот на всяко едно предприятие. Изхождайки от полезността на анализа, значението му най-напред се изразява в реалната и комплексна оценка, която чрез него се дава на дейността на предприятието. Без такава оценка е затруднено функционирането на което и да било стоп. звено.
Важно е и значението на ФСА и като средство за мобилизиране на неизползвани до момента ресурси във фирмата (материални, трудови, финансови). Това дава основание да се счита, че ФСА е мощно средство и активен стимулатор за реализирането на икономии по посочените три направления на ресурсите на фирмата.
ФСА има важно значение и за съставянето на реално-обосновани бизнес планове на фирмите. На базата на анализа на резултатите от предходния период или на резултатите от изпълнението на плановете на фирмата се разработват показателите за новия планов период. В този смисъл ФСА има значение и за разработването на нови нормативи, свързани с използването на материалните, трудовите и фин. ресурси, необходими за вътрешно-фирменото планиране на тези ресурси. Това става като се подложат на анализ съществуващите към момента норми на използване на ресурсите и тяхното актуализиране съобразно изменилите се организационно-технически условия на дейността във фирмата.
ФСА има важно значение и за формирането на съзнателно отношение към труда, посредством реализирането на практика на неговата контролна функция.
Важно е значението на анализа и за формирането на професионални знания и умения у специалистите, изучаващи неговия инструментариум, неговите методи и методики.
Значимостта му се изразява и в това, че вземането на правилно управленско решение винаги се предшества от конкретен и задълбочен анализ на стоп. ситуация. Без анализ е изключително трудно вземането на решения. По такъв начин анализът допринася и за усъвършенстване на стоп. управление вътре в предприятието.
Задачи на анализа
Задачите произтичат от неговото значение и роля в дейността на предприятието. Дефинират се от основната му цел, а именно: осигуряването максимално полезна информация на мениджърския екип на предприятието за вземането на правилни управленски решения. В този смисъл по-важните задачи на ФСА са следните:
-създаването на информационни условия за правилното протичане на управленския процес в предприятието;
-реална и комплексна оценка на фин. състояние на предприятието;
-подобряване на фин. планиране и съответно съставянето на реално-обосновани фин. планове;
-стимулиране подобряването на икон. показатели за дейността на предприятието;
-допринасяне за подобряването на отчетността и особено на оперативната, счетоводната и статистическата отчетност, които са основните информационни източници на данни за анализ;
-предлагане на подходящ методически инструментариум и на подходящи методики за извършване на анализ на предприятието;
-създаване на предпоставки и условия за внедряването на съвременните информационни технологии и компютъризация на управленската дейност;
-предлагане на варианти за управленски решения, т.е. на алтернативни управленски решения.