Лекции по Икономика

3. Метод на икономическия и в частност на ФСА и неговите характерни особености.

Под метод се разбира най-общо подхода за изучаване на заобикалящата ни действителност, а в случая подхода за аналитично изучаване на икон. действителност. Различните науки използват различни методи. Те зависят от целите, задачите, съдържанието и предмета на дадена наука. Икон. анализ и в частност ФСА използва 2 вида методи: универсални и специфични (частни) методи. Универсалните методи се използват и в други икон. науки, но са пригодени и за аналитична работа. Частните методи са характерни само за анализа.
Към универсалните методи се отнасят:
-диалектически метод, но в неговия идеологизиран вариант;
-метод на формално-логическите построения (математически метод)
-историко-хронологически метод
-метод на експертните оценки
ФСА има обаче и свой частен метод, който е свойствен само за тази област на човешкото знание и практика. Под метод на ФСА следва да се разбира подхода за изучаване на стоп. дейност и на фин-икон. резултати от дейността на предприятието с цел разкриване на причините за изменение на показателите, измерване на взаимната връзка и зависимост на тези показатели и вземането на правилното управленско решение.
Методът на ФСА има някои характерни особености, по-важни от които са:
-научен и гносеологичен характер на метода – произтича от неговата познавателната роля на основата на използването на универсални методи на анализа и синтеза. Чрез анализа икон. процеси и явления се разчленяват на съставните им елементи с цел по-детайлното им изучаване. Посредством синтеза се възстановява тяхното единство с цел извършване на обобщения, констатации, изводи и предложения.
-причинно-следствен характер – обуславя се от използването в анализа на учението за причинно-следствените връзки и зависимости. Съгласно него едно явление поражда друго, а причината – следствие. Затова при извършването на анализа се изхожда винаги от презумпцията, че всяко икон. явление или факт са причинно обусловени от други явления, т.е. приема се, че няма безпричинни неща в икономиката. Без учението за причинно-следствените връзки и зависимости анализът би бил лишен от конкретност и доказателственост.
-измерващ, оценъчен и контролен характер – това означава, че след като се разкрият причините по-нататък следва да се измери и то количествено и да се оцени взаимната връзка и зависимост между показателите. Това е продиктувано от факта, че всички показатели са свързани помежду си и имат взаимнопроникваща сила. Това налага в процеса на анализа да се измери силата и посоката на връзката между показателите, в противен случай аналитичното изучаване на стоп. практика ще бъде лишено от точност.
-системен характер на метода – състои се в това, че от позициите на анализа стоп. процеси и явления се разглеждат като сложни системи и подсистеми, елементите на които са свързани помежду си. Затова при извършването на анализа следва да се разкрият и изучат връзките между отделните системи и подсистеми и между техните елементи.
-частен и специфичен характер на метода на ФСА – неговата оригиналност и неповторимост с методите на другите науки. Следователно метода на ФСА не може да служи като универсално опознавателно средство. Неговата приложимост е само в сферата на ФСА и евентуално в някои сродни науки.
Необходимо е да се прави разлика между методи и методика на анализа. Методиката се базира на методите, а методите се реализират чрез методиките. Методите и методиките в своята съвкупност образуват системата на методическия инструментариум, без който е невъзможно извършването на ФСА. За разлика от метода, методиката включва: цял комплекс от специални способи и средства със задължително описание (алгоритъм) на аналитично изучаване на стоп. практика.