Лекции по Икономика

18. Международни рискове

Рисковият фактор е важен елемент при изследването и анализа на международната среда.Той се отъждествява с рисковете, резултат на макро – и микро обкръжението в отделните страни. Към макро обкръжението се отнасят политическия и бюрократичния риск, а към микро обкръжението – търговския, транспортния, пазарния риск. Общо двете обкръжения са свързани с валутния, ценовия и природно климатичния риск.

Макро обкръжение Микро обкръжение Макро и микро обкръжение
- политически риск
- бюрократичен риск - търговски риск
- транспортен риск
- пазарен риск - валутен риск
- ценови риск
- природно климатичен риск

1. Ценови риск. Отъждествява се със загуба поради невъзможността да се предвиди трудно поддаващото се на прогнозиране движение на цените. Резултат е промени в съотношението на международните пазари.
2. Валутен риск. Означава загуба или минимизирана печалба поради невъзможността да се предвиди трудно поддаващото се на придвижване колебание във валутните курсове, както и във валутната политика на съответните правителства.
3. Търговски риск. Функция на микро обкръжението, обуславя се от вероятността за некоректно поведение и не надлежно изпълнение на задълженията от страна на партньорите по сделките.
4. Транспортен риск. Загуба в следствие на невъзможността да се предвиди със сигурност повреждане или погиване, изчезване на стоката по време на превоза, товарно – разтоварните дейности, съхраняването й в складовете.
5. Политическия риск. Отъждествява се със загубата или намаление на печалбата поради невъзможността на вземащия решение да предвиди неблагоприятни политически процеси и явления, както и реакция на националното и чуждо правителство спрямо тях.