Лекции по Икономика

19. Мотивация (природа и управленски процеси)

Мотивационен процес:
1. състояние на неравновесие – потребност,желание, очакване
2. решение, поведение, действие
3. цели
4. модификация на вътрешното състояние
Психологически подходи за тълкуване на мотивацията:
- хедонизъм – хората избират алтернативи чрез сравнение на предимствата, които едно или друго действие ще им донесе
- фройдизъм – мотивацията е игра на съзнателното и несъзнателното; на мотиви и инстинкти(водеща роля)
- бихевиоризъм – аспект на човешкото поведение, подбудите импулсират човешкото поведение; формула “стимул-реакция”, след това “вътрешно” и “външно” поведение
- когнитивизъм – използват нови параметри на мотивацията – какви са очакванията, представите, надеждите
Управленски подходи:
- традиционен модел – въведен от Фр.Тейлър, възможно е да се намерят работници, които чрез подходяща система за възнаграждения да увеличат производителността си
- модел на човешките отношения – прекаленото опростяване на задачите драстично намаля удовлетвореността от труда, намират източници за удовлетвореност в отношенията със свои колеги. Новият начин на мотивация е чрез вертикални комуникационни канали
- модел за управление на човешките ресурси – мотивацията на хората е комплексна, мрежа от взаимосвързани фактори – пари, потребност от обвързване и постижения и др.
- Многовариантен подход за мотивация – основава се на три важни фактора в организацията – индивидът, характеристика на труда и работната среда