Лекции по Икономика

20. Личност и мотивация

Теория на Мърей за демонстриране на потребностите – осн.теза – само разнообразието от потребности може да мотивира поведението на човека за определено време. 20 различни потребности.
Теория на Маслоу – човека е “искащо животно”, желание да задоволява една предварително зададена йерархична схема на потр.
-физиологически (храна,подслон,секс,отдих) – осн.заплата
-сигурност (надеждна работа) – пенсионна система
-обвързване (участие в клуб, група) – приятели в раб. група
-уважение (значима и полезна личност) – служебен титул
-самореализация (никога не може да бъде задоволена) – работа
Теория на Алдърфър – мотивацията се изгражда на тристепенна йерархия от потребности. Съществуване (материално) -> Обвързаност (междуличностна сигурност)-> Растеж (самореализция)
Теория на Хърцбърг за двата фактора – хигиенен (заплата, технически контрол,работни условия) и мотивационен (атрактивна работа, прогрес, отговорност)